Vil øke kompetansen i kommunene

Kommunene skal være lærende organisasjoner hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. De ansattes kompetanse må anerkjennes, utvikles og bygges på.

original_1478641358_931197

Arbeiderpartiet ved Stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås, Helga Pedersen, Marianne Aasen og Ruth Grung har derfor levert er representantforslag i Stortinget for å styrke kompetansen ute i kommunene.

Demografiske endringer, klimaendringer og ny teknologi stiller nye krav til kommunene. Det stiller krav til kommunene om å ha en kultur for å kontinuerlig tenke fornyelse og forbedringer.

Arbeidskraftbehovet i kommunene vil i årene framover være stort. Behovene vil være størst innen helse, omsorg, integrering, oppvekst og utdanning, men også innen tekniske fag vil det bli et økt behov for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning. Framtidas arbeidsliv vil i enda større grad etterspørre kunnskap og kompetanse hos arbeidstakerne.

Flere heltidsstillinger og faste ansettelser er avgjørende for å rekruttere ansatte særlig til helsetjenestene og for å dekke opp behovet for kompetanse i denne sektoren.

Forslagsstillerne ønsker at kommunene skal være lærende organisasjoner hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. De ansattes kompetanse må anerkjennes, utvikles og bygges på.

Derfor foreslår vi at Stortinget skal fatte følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen i tråd med representantforslaget sette i gang et arbeid med en kompetansereform i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Dersom man vil lese hele forslaget vil det bli lagt ut på Stortingets hjemmesider.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Leder Østfold Arbeiderparti