Viktig med en gjennomgang av inntektssystemet for kommunene

av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

Kommunene er en av våre viktigste bærebjelker i velferdsstaten år. Nødvendige tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg finansieres gjennom kommunenes såkalte frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet. For å få en rettferdig fordeling av pengene, er det viktig å oppdatere systemet med jevne mellomrom. Derfor har det blitt nedsatt et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene og komme med forslag til endringer.

Et viktig prinsipp er at Innbyggerne skal ha tilgang på gode tjenester uavhengig av hvor i landet de bor. Inntektssystemet skal legge til rette for gode tjenester i hele landet, slik det er i dag er det ikke en rettferdig fordeling mellom kommunene. Kommunene i tidligere Østfold er minste-inntektskommuner og strever med å løfte sine innbyggere, og skal gi like gode tjenester med mindre ressurser enn andre kommuner i Norge.

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet mellom kommunene og omfordeler skatteinntektene fra staten. I 2020 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag 142 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 188 mrd. kroner. Inntektssystemet består i dag av tre hovedelementer; innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning, ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og omfordeling av skatteinntekter.

En målsetting med inntektssystemet er som sagt at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester. To mekanismer som skal sørge for dette, er omfordelingen av innbyggertilskuddet gjennom utgiftsutjevningen og utjevningen av skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

Inntektssystemet for kommunene har blitt endret flere ganger de siste årene, men det er 15 år siden et offentlig utvalg sist gjorde en helhetlig gjennomgang av systemet. Våren 2018 ba Stortinget om at det ble oppnevnt et offentlig utvalg som skulle gå gjennom inntektssystemet for kommunene.

Det er viktig at det kommer en mer rettferdig fordeling ut av dette. Østfold-kommunene må løftes, og levekår og andre sosiale kriterier som for eksempel sekundærtilflytting av flyktninger må tillegges mer vekt, ellers vil situasjonen som minste-inntektskommuner i det tidligere fylket vedvare, og man vil ikke kunne tilby like gode tjenester til våre innbyggere som andre inntekt sterke kommuner kan.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Stortingets Helse- og omsorgskomité pekte i juni 2019 på at når inntektssystemet nå skal gjennomgås, må det være en grundig gjennomgang også av de sosiale kriteriene i systemet. Initiativet fra Ap, Sp og SV skyldes nok i stor grad det lobbyarbeidet som Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold har drevet gjennom mange år, sist i et møte med stortingsbenken fra Østfold i april 2019.

Dagens fordeling av ressurser mellom kommunene gjennom inntektssystemet følger ikke opp de prioriteringene Stortinget har gjort i budsjettene for å redusere sosiale ulikheter. Østfoldkommunene vil tjene mest på en revisjon av inntektssystemet der forskjeller i sosial struktur blir tillagt rimelig vekt.