Videregående opplæring skal være gratis

Gratisprinsippet vil si at elevene ikke skal betale for selve opplæringen, læremidler eller aktiviteter i skolens regi. Opplæringsloven med forskrifter gir fylkeskommunen anledning til å kreve at elevene dekker kostnader til annet individuelt utstyr og egenandel for elev-pc.

To studenter sitter og jobber. Foto: Øivind Haug

Svar til Camilla Eidsvold i Fredrikstad Blad og SA.

Camilla Eidsvold fra SV skriver i sitt innlegg at Høyresiden og Arbeiderpartiet finner sammen og utfordrer gratisprinsippet med ny PC ordning  i skolen.

Da vil jeg minne representanten Eidsvold at i denne saken  ble fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt i Utdanningskomiteen,  der sitter også SV.

Videregående opplæring skal være gratis. Gratisprinsippet vil si at elevene ikke skal betale for selve opplæringen, læremidler eller aktiviteter i skolens regi. Opplæringsloven med forskrifter gir fylkeskommunen anledning til å kreve at elevene dekker kostnader til annet individuelt utstyr og egenandel for elev-pc.Basert på fylkesrådets politiske plattform har fylkesadministrasjonen utredet:

Budsjettmessige konsekvenser for de tre alternativene i saken fra fellesnemndaUlike pc-ordningers effekt på sosial ulikhetKlima- og miljøpåvirkning av ulike pc-ordninger.

Basert på funnene i utredningen har fylkestinget vedtatt en elev-pc-ordning innenfor rammene av gratisprinsippet som sikrer at opplæringen i Viken fylkeskommune virker sosialt utjevnende, ivaretar økonomisk vanskeligstilte elever og gir minst mulig klima- og miljøbelastning.

Denne ordningen vil tre i kraft fra skoleåret 2021/22

Viken fylkeskommune vil inngå rammeavtale med en eller flere leverandører om leveranse av elevpc-er. Avtalen sikrer at elevene får tilbud om å kjøpe en god pc til prisen av laveste sats i utstyrsstipendet. Elever på visse utdanningsprogram får tilbud om en kraftigere og mer kostbar modell til samme pris.Det også viktig at elever nå får eie PC-en, også etter endt videregående opplæring. 

I rammeavtalen vil det være krav om at leverandør kan utføre reparasjon på skole framfor at elevene skal måtte oppsøke verksted/butikk. Det vil gi elevene lik tilgang på service uavhengig av bosted og sikre at elevene ikke må bruke av opplæringstiden for å oppsøke verksted.

Elever som av miljømessige eller andre grunner ønsker å bruke egen PC skal også få anledning til det.

I tillegg vil Viken fylkeskommune  innføre rutiner som unntar vanskeligstilte elever fra egenandel for elev-pc. Rutinene skal sikre raskt og kostnadsfritt pc-utlån til elever fra lavinntektshusholdninger. Basert på SSBs tall over antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, antar vi at inntil 4000 elever årlig vil fritas fra egenandelen. Fylkesadministrasjonen vil utarbeide rutinene i samarbeid med relevante fagmiljøer ved skolene. Nye rutiner skal være klare til juni 2021.

Arbeiderpartiet mener at med de utredningene som lå til grunn, har vi valgt den beste løsningen for elevene våre i Viken, og et  bredt flertall bestående av AP, H, V, SP, KRF, FRP, MDG, Pensjonistpartiet og FNBvedtok den nye PC-ordningen i Fylkestinget 17.september.

Hege DubecArbeiderpartietMedlem i Utdanningskomiteen og Fylkestinget i Viken.