Vi vil ha et seriøst arbeidsliv

Det er alvorlige utviklingstrekk i deler av arbeidslivet. Sosial dumping, useriøse aktører og kriminalitet. Det må bekjempes. Derfor la vi nylig frem 30 forslag til en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Dessverre ble forslagene våre nedstemt i Stortinget av dagens regjeringspartier og partnere. Men de vil bli tatt opp igjen av en ny regjering til høsten.

Svein Roald Hansen driver valgkamp sammen med Jonas Gahr Støre

Svein Roald Hansen driver valgkamp sammen med Jonas Gahr Støre

Noen av de viktigste grepene våre er:

Styrke det organiserte arbeidslivet

Det er viktig at både ansatte og bedrifter er organisert. Derfor vil vi doble fradraget for fagforeningskontingenten. Det er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, hvor fagforeningene trengs mest. I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nulltimerskontrakter blir ulovlige.

Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser

Det offentlige må bruke innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer

Vi vil snu bevisbyrden ved videreføring av allmenngjøringsvedtak, utvide perioden for varighet av et allmenngjøringsvedtak og senke dokumentasjonskravet.

Styrke trepartssamarbeidet

Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet. Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

Forsterke tilsynsmyndigheteneVi vil arbeide for at det opprettes arbeidskrimsentre i alle politidistrikter, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil i tillegg styrke Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim, og sørge for etatene har de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle aktørene.

Disse 6 hovedgrepene i handlingsplanen er grunnlaget for i alt 30 konkrete punkter for et seriøst og organisert arbeidsliv i Norge.

Svein Roald Hansen stortingsrepresentant

for Østfold Arbeiderparti