Vi trenger flere lærlingplasser i Østfold.

Arbeiderpartiet vil styrke de yrkesfaglige programmene og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt og seriøst.

Hege

NHO har foretatt sin årlige kartlegging av kompetansebehovet i sine medlemsbedrifter, og 52 prosent av Østfold-bedriftene mener at de har et udekket kompetansebehov slik at utdanningen blir mer relevant. Vi må ha en   ordning med praksistilskudd slik at mer av opplæringen kan tas i bedrift og øke lærlingtilskuddet til samme beløp som kostnadene for ett års yrkesfaglig opplæring på skole. Det er helt nødvendig at vi har næringslivet med på lag i en slik satsing. Det offentlige skal ta sin del av jobben. Kommunene skal ha 2 læreplasser per 1000 innbyggere og det offentlige skal der det er mulig stille krav om lærlinger i kontrakter og avtaler ved innkjøp.

Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Både det offentlige og andre bedrifter må erfare for å se verdien det er å ha lærlinger i sin organisasjon. Lærlingordningen omfatter  fagområder som blant annet helse- og oppvekstfag, IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel. Ved å ta inn lærlinger i virksomheten viser du et samfunnsansvar som bidrar til godt omdømme, samtidig som du tilføyer virksomheten fersk kunnskap og friske øyne. Kort sagt har ingen råd til å ikke åpne sine arbeidsplasser opp for lærlinger.

- Økt behov for kompetanse kan ha sammenheng med vekst og lysere utsikter, eller med at bedriftene søker fornyelse og omstilling mot nye produkter, tjenester og markeder. Partene i arbeidslivet jobber godt og målretta for at flere skal ta lærlinger inn i sin bedrift. Det er svært viktig skal vi lykkes med å gi alle som ønsker det mulighet til å ta fagbrev.

Gode grunner til at alle virksomheter bør satse på lærlinger:

•Det sikrer rekruttering til egen organisasjon.

•Den tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn.

•De tar bransjeansvar og bidrar til å sikre tilstrekkelig antall faglærte.

•Det styrker egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.

•Det skaper en endringskultur.

•Alle medarbeidere vil bli mer bevisst sine egne arbeidsoppgaver.

•Unge mennesker påvirker arbeidsmiljøet.

•Videre utdanning framstår som attraktivt også for andre i bedriften.

Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning. Tusen takk til alle i Østfold som bidrar allerede i dag med å utdanne framtidas fagarbeidere. Vi trenger flere med på laget!

Hege DubecØstfold ArbeiderpartiKandidat til Viken Fylkesting