Vi satt ned et utvalg som skulle se på helheten i oppvekstpolitikken vår.

Fra barna våre blir født til de blir voksne. Det forplikter.

Ungdata-tallene fra 2017 viser at:

-22 prosent av ungdommene bruker to til fire timer på skolearbeid hver dag.

-23 prosent svarer at de ofte eller svært ofte har mer skolearbeid enn de føler at de kan klare å gjøre.

- 43 prosent svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utslitt på grunn av skolearbeid

-41 prosent svarer at de ofte eller svært ofte er stresset av skolearbeid.

Vi i Arbeiderpartiet har et ansvar for disse ungene.

Jeg er utvalgsleder for kultur og oppvekst i Sarpsborg. Og jeg har sammen med de flotte folka i Sarpsborg Arbeiderparti satt leksedebatten på dagsorden!

Vi vet at mange av elevene våre opplever stress.

Vi vet at mange av elevene våre opplever press. Eller blir demotiverte for de føler de ikke strekker til.

Vi vet at forskjeller på hjemmebane- skaper forskjeller blant elevene våre.

Da er det min og din oppgave å ta tak i dette.

Vårt mål må være at skolen vår skal løfte alle barn. Uavhengig av foreldrenes bakgrunn.

I Sarpsborg ser på nye måter å utvikle skolene våre,

for å legge til rette for best mulig læring for elevene våre

for at barna våre skal lykkes.

V jobber med et prosjekt, der vi skal utvide skoledagen slik at hjemmelekser kan bli til skolelekser.

-Vi vil ha skoler- der lærerne legger til rette for at læring skjer på skolen i skoletida.

-Vi vil legge til rette for at læring, repetisjon og mengdetrening kan gjøres på skolen med kvalifiserte pedagoger tilstede.

-Det er å gå foran, det er å ta de tilbakemeldingene vi får fra barna våre på alvor.

Kjære landsmøte.

Det å sitte i denne salen forplikter.

Det finnes 161 internasjonale studier som viser at lekser har liten eller ingen effekt på læring 

Studiene viser at jo lavere alderstrinn jo lavere effekt. 

Ungene våre sier de opplever mer stress og press i skolehverdagen, at de føler de får mer lekser enn de kan håndtere og at de føler seg utslitte. Det er noe vi må ta på alvor.

Det vi vedtar som vår politikk på landsmøtet. Det blir en realitet for folk. Det blir realiteten for våre barn og unge i hele landet.

Kjære venner.

Sterke fellesskap er Arbeiderpartiet.

Å utjevne sosiale forskjeller er Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets oppvekstpolitikk er sterke fellesskap, der vi tar barna våre på alvor, og der du får de samme mulighetene uavhengig av hvor du kommer fra.

I Østfold er vi opptatt av dette.

Moss, Hvaler og Sarpsborg går foran og er leksebevisste.

Nå er det på tide at landsmøtet til Arbeiderpartiet gjør det samme.


på talerstolen