Vi er nødt til å stå sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet

av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat

Norsk arbeidsliv er for de fleste trygt, produktivt og godt organisert. Men det utfordres stadig oftere av useriøse aktører, svart arbeid og av at færre er organiserte. Dette undergraver tryggheten og produktiveten som har vært norsk arbeidslivs fremste konkurransefortrinn.

Kriminalitet i arbeidslivet (akrim) er et stort problem i Norge, særlig har byggenæringa vært utsatt for ulike typer akrim som lønnstyveri, svart arbeid, moms-svindel og helsefarlig arbeid. I det siste har også koronapandemien aktualisert dette med omfattende brudd på karantene og innreiseregelverk samt svindel av ulike støtteordninger.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og stortingskandidat for Østfold Ap

Jeg er stolt over at kommunene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er med på samarbeidsprosjektet med Fair Play Bygg for Østfold. Fair Play er en organisasjon der arbeidstakere og arbeidsgivere i byggenæringa samarbeider om å samle inn informasjon om akrim i bygg og overleverer dette til offentlige etater som kan kontrollere, stanse og etterforske akrim som Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet. Fair Play Bygg arbeider for en seriøs byggenæring med faste ansatte, faglærte og lærlingeordning, trygge arbeidsplasser med respekt for arbeidslivets regelverk.

Fagforeninger og bransjeorganisasjoner i Østfold har lenge arbeidet for å etablere et Fair Play Bygg prosjekt i Østfold (lokale avdelinger av Fellesforbundet, Byggmesterforbundet, EL&IT Forbundet og NELFO). Disse organisasjonene bidrar økonomisk, samt at kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og enkelte bedrifter i det lokale næringslivet har bevilget nok midler til at vi kan realisere prosjektet. Dette er en viktig satsning. Derfor er det en gledens dag at tirsdag 1 juni lanseres prosjektet Fair Play Bygg Østfold

Arbeiderpartiet på Stortinget vil sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Noen av de viktigste grepene våre er:

1. Vi vil styrke det organiserte arbeidslivet

Vi vil doble fradraget for fagforeningskontingenten, noe som er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, og hvor fagforeningene trengs mest. I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

2. Vi vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at vedtaket Ap, KrF, SV, SP, MDG og Rødt fikk gjennom i Stortinget med kraftige begrensninger og sterkere reguleringer av mulighetene til innleie av arbeidskraft følges opp av regjeringen. Gjennom dette vedtaket stanser vi bruken av bemanningsbransjens såkalte «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag» og sier nei til regjeringens forslag om en utvidet og eksklusiv adgang for bemanningsbransjen til å ansette midlertidig.

3. Vi vil bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser

Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

4. Vi vil sikre skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i alle bransjer

Vi vil gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv ved å snu bevisbyrden ved videreføring av allmenngjøringsvedtak, utvide perioden for varighet av et allmenngjøringsvedtak og senke dokumentasjonskravet. Vi vil også tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret slik at man ikke kan organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret.

5. Vi vil styrke trepartssamarbeidet

Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet. Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

6. Vi vil forsterke tilsynsmyndighetene

Vi vil bygge og forsterke arbeidslivskriminalitetssentre over hele landet, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil ha en omfattende tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet der vi styrker Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim. Tilsynsetatene skal ha de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle i arbeidslivet.