Vern om nærskoleprinsippet!

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om fritt skolevalg til videregående skole, med høringsfrist 31. desember 2019.

Hege

Høringen omhandler i hovedsak to alternative forslag til fritt skolevalg. Det første alternativet er at fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Med reelt fritt skolevalg menes det at søkerne må kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram.  

Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.  

Begge alternativene innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp.  

Folkehelseprofilen for Østfold , utarbeidet av Folkehelseinstituttet, viser at vi har utfordringer innen

levekår, helse og utdanningsnivå i vårt fylke. Det er klare sammenhenger mellom disse faktorene,

Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Forskning på frafall i videregående opplæring viser til ulike sammenhenger i frafallsproblematikken. Manglende innfrielse av ønsker i videregående opplæring kan påvirke motivasjon og engasjement for læringsarbeid negativt, og kan bidra til lavere innsats og svakere resultater. For slike elever kan det oppstå en opphopning av ulemper som har en klar negativ effekt på sannsynligheten for å fullføre og bestå.

Fylkestingsvalget 2019 ga et rødgrønt flertall i Viken. Det nye fylkesrådet består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Fylkesrådet har i sin samarbeidsplattform 2019-2023 nedtegnet at de vil sikre nærskoleprinsippet: «Fylkesrådet mener at elevene i Viken skal ha rett til å gå på en skole i nærheten av der de bor. Det betyr at avstand til skolen du søker på, teller mer enn karakterene dine. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner, om de selv vil

Østfold fylke har et frafallsbilde som er noe annerledes enn særlig Akershus fylke. Sett i forhold til Akershus, ligger gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Østfold lavere. Gjennomføringsprosenten ligger omtrent 5 prosent høyere i Akershus fylke. Det har vært gjort mye gjennom tiden for å bedre frafallsstatistikken i Østfold, med tiltak i grunnskolene, i overgangen og i videregående opplæring. De siste årene viser tallene at frafallet er på vei nedover. Samtidig kan denne trenden være skjør. Handlingsrommet i det gjeldende lovverket har muliggjort det for fylkene å tilpasse inntaksordningene til lokale forhold og kunne gjøre de grep som er nødvendig for at flest mulig skal kunne fullføre og bestå.

Fylkeskommunene har selv bestemt hvordan de selv vil praktisere om det skal være fritt skole valg eller nærskole prinsippet som skal gjelde. Stortinget ved regjeringa  har tvangssammenslått de tre  fylkene og så skal de bestemme hvordan vi politikere skal organisere våre videregående skoler, de fratar oss retten til å utøve politikk for demokratiets og elevens beste.

Østfold Arbeiderparti syns at dette  forslaget   er svært uheldig,  og vi mener at det skal være opp til fylkene selv å bestemme over våre videregående skoler.

Hege Dubec

Medlem i Viken fylkeskommune komite for utdanning og kompetanse

Arbeiderpartiet