Utdanning til alle!

De som ikke har fullført videregående opplæring faller stadig oftere ut av arbeidsmarkedet Det må vi gjøre noe med. Vi må satse på den befolkningen vi har.

Siv innlegg

Å kunne stå i jobb er både viktig for den enkelte og for samfunnet. Ingenting er viktigere for velferdssamfunnets bærekraft enn at en høy andel av befolkningen er i jobb.

Siden år 2000 har Norge gått fra å ha den beste arbeidsdeltagelsen i Nord-Europa, til å bli midt på treet når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Dette burde få varsellampene til å lyse hos flere. Høy arbeidsdeltakelse er både avgjørende for den enkeltes velferd og velstand og for å kunne finansiere et godt velferdstilbud til alle. Ikke minst er det viktig å kunne sikre bedriftene nok kvalifisert arbeidskraft.

Det største problemet i norske bedrifter i dag er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. En av tre bedrifter rapporterer at de sliter med å rekruttere kompetent arbeidskraft og en av seks bedrifter rapporterer at de må kansellere planer og stoppe egen utvikling på grunn av mangel på arbeidskraft.

Mismatch

Samtidig opplever vi at rekordmange skyves ut av arbeidslivet fordi de ikke har rette kompetansen. Andelen uten videregående skole som er i jobb har sunket fra 81 til 67 prosent og fra 71 til 55 prosent for kvinner. Det betyr at vi har en mismatch mellom arbeidslivets behov og tilgjengelig arbeidskraft. De som ikke har grunnopplæring sliter i stadig større grad med å sikre seg jobb og havner lett utenfor arbeidslivet på varige stønadsordninger. I Østfold opplever vi nå en rekord i antall uføre med hele 15.4 prosent i arbeidsdyktig alder.

Det store frafallet fra videregående skole er en viktig årsak til den negative utviklingen. Andelen av befolkningen som ikke har fullført videregående skole er på rundt 425.000. Hvert år er det nesten 15.000 personer som runder 25 år uten å ha fullført videregående utdanning. Dette er rundt hver fjerde person, regnet som andel av et gjennomsnittlig barnekull. I et arbeidsmarked med økende krav til kompetanse stiller personer uten videregående stadig svakere. Også dette er et markant problem for Østfold. Hele 32.4 prosent av arbeidsstokken i Østfold mangler videregående opplæring.

Løsninger

Regjeringen oppnevnte i mai i fjor et ekspertutvalg for å se på hvordan flere voksen kan få fullført videregående skole. Utvalget la nylig frem sin rapport og kom med en rekke interessant forslag til hvordan flest mulig i Norge kan sikres utdanning på videregående skole nivå. Dette gjelder både personer som er i arbeidslivet og personer som har falt ut. Gjennom en kombinasjon av lån, støtte, stipend og dagpenger skisserer utvalget hvordan dette kan løses. Dette håper jeg både regjering og Storting følger opp så snart som mulig. For her har vi ingen tid å miste.

Skal vi sikre videregående opplæring til rundt 500 000 voksne så innebærer det et stort løft både økonomisk, men ikke minst når det gjelder ressurser og organisering. Her er det viktig å ta i bruk det verktøyet som er skap gjennom de nye fylkeskommunene som Stortinget har vedtatt slik at vi ikke etablerer nye verktøy for å løse dette. De nye fylkene vil både ha muskler, organisasjon, lokaler og ressurser til å løse denne oppgaven om de får den. Og det bør de få så snart som mulig både utfra den enkeltes behov for å sikre seg en inntekt og klare seg på arbeidsmarkedet men også utfra bedriftenes behov for tilgang på kompetanse.  

Siv Henriette Jacobsen, APFylkesvaraordfører Østfold fylkeskommune