Utdanning og kompetanse er viktig i menneskers liv.

Barnehagen er første ledd i utdanningsløpet, og det er avgjørende at alle barn blir sett og hørt. En god barndom varer hele livet. Barns oppvekstvilkår kan være avgjørende og det er vår oppgave å tilby gode barnehager med høy kvalitet. Det er viktig med mål om 50% pedagogtetthet og øke antallet barne- og ungdomsarbeidere.

Bilde av Siri Martinsen

Skolen er velferdssamfunnets viktigste grunnsten, der barn og unge møtes uavhengig av bakgrunn, kjønn og egenskaper. En skole der alle er med.

Innfører vi en bemanningsnorm på virksomhetsnivå, vil det gå utover de skolene med et større behov og det vil svekke lokaldemokratiet, her må vi ha tillit til lokalpolitikerne.

Deltagelse i samfunnet er betydningsfull, vi ser et svakt punkt i opplæringsløpet hvor mange faller av og mange får ikke mulighetene til å være Lærling. Det er mange eksempler hvor folk presterer bedre i arbeidslivet enn på skolen, vi må ha et tett samarbeid med næringslivet og den viktigste skolebenken, nemlig arbeidslivet.

Vi må aldri ta lett på den utfordringen som frafall fra skole og arbeidsliv representerer.

Det er et godt program med god retning, det er bra med en kompetansereform, i tillegg er vi opptatt av å satse på opplæring av voksne utenfor arbeidslivet. Her har vi en aktør i bevegelsen, nemlig AOF.

Det er viktig for den enkelte, men også viktig for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft. Vi vet at arbeidslivet er i kontinuerlig omstilling, teknologien er i full fart, VI må legge til rette for livslang læring.

Alle må gis muligheten til å lykkes. Først da kan vi snakke om at alle er med!!

Oppfordrer programkomiteen til å få inn voksenopplæring for de utenfor arbeidslivet som en del av helheten i programmet.

Så oppfordrer jeg partiledelsen til å drive voksenopplæring med politisk ledelse i de andre politiske partiene om at by-pakkene og inter- City i Østfold er viktig!