Ut av krisen - Arbeiderpartiets politikk og krav

stein

Det har vært krisestemning i mange uker grunnet koronaviruset og det vi må kalle omfattende nedstenging av landet. Regjeringens forslag til krisepakker var ikke bra nok, de var grunnleggende urettferdig utformet og derfor måtte Arbeiderpartiet, sammen med de andre opposisjonspartiene på Stortinget ta grep.

Vi gjorde krisepakkene bedre, vi sørget for at det ble en bedre sosial profil på pakkene, det var helt nødvendig. Realiteten var at det var vanlige arbeidsfolk som ville måtte ta hele regningen, dersom regjeringens forslag ble vedtatt. Nå må vi jobbe oss ut av krisen, da trenger vi sterke virkemidler, her er noen av de virkemidlene vi mener er grunnleggende viktige:

Styrke det organiserte arbeidslivet»: Kriser fører ofte til at de useriøse aktørene i arbeidslivet vinner terreng. Det så vi for eksempel etter finanskrisen. Derfor krever vi skjerpede regler og strengere tilsyn i arbeidslivet, vi krever at reglene i arbeidsmiljøloven om bruk av innleie, strammes inn og vi vil stille krav til bruk av fagarbeidere i offentlige kriseanbud.

Det må tas hardt i for å få folk i arbeid. Arbeidsledighet går ofte fort opp og langsomt ned. Vi etterspør en kraftig satsing på kompetanse og at Regjeringen kommer med et konkret forslag til å ta i bruk lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb. Vi må også ha mot og visjoner nå til å fremskynde store industriprosjekter som kan skape aktivitet og nye bein å stå på for industrien.

Vi trenger en krisepolitikk for hele landet. Krisen rammer ulikt. Derfor må mye av motkonjunkturpolitikken skje i regi av fylkene og kommunene fordi de er tett på utfordringene i sin region. Vi vil gi kommuner og fylker penger til å løse oppgaver vi som fellesskap uansett må løse, de står klare! Vi krever økte midler til kompetanse- og næring til kommuner og fylkeskommuner. Vi vil ha øremerkede midler til lærlinger i kommunene og fylkene og vi vil ha egne omstillingsmidler til de hardest rammede kommunene.  

Det er nødvendig med en mer rettferdig krisepolitikk. Krisen rammer lavtlønnede, unge og ansatte med kort utdanning. Byrdefordelingen har så langt vært skjev. Derfor krever vi at arbeidsfolk og felleskapet, ikke aksjonærene, prioriteres. Vi krever utbyttebegrensninger, bonusnekt og begrensninger på lederlønninger i bedrifter som får støtte. Vi sier nei til generelle skattelettelser som virkemiddel.

Denne krisen, som andre kriser som rammer, viser at det er de sosialdemokratiske verdiene og holdningene som er rett medisin. Det er bare ved felles innsats og rettferdig fordeling et samfunn kan reise seg etter alvorlige kriser. Det er de sosialdemokratiske løsningene dagens blå regjering har bedt om at må gjennomføres, ord som fellesskap og dugnad har haglet tett fra statsråder og statsminister de seneste ukene. Når vi nå skal ut av krisen skal vi minne de om det, regelen er nemlig at når ting går bedre, så vil Høyre og de andre partiene på høyresiden i norsk politikk gli elegant tilbake til det de egentlig mener, mer privatisering, mindre fellesskap og mindre rettferdig fordeling av felles goder. Krisen vi har vært og er i, viser at høyresidens løsninger er dårlig medisin.

Stein Erik Lauvås

Leder Østfold Arbeiderparti / Stortingsrepresentant