Sykehuset Østfold Kalnes må utvide sin kapasitet.

Akuttmottak: Det er behov for større plass, bedre kapasitet og flere ansatte på akuttavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

Kalnes

Det har vært rundt ti prosent økning i pågang av pasienter siden åpningen i 2015. I tillegg har liggetiden ved akutten blitt lenger enn planlagt i konseptet for nytt sykehus.

Dette får konsekvenser for pasienter, ansatte og må nødvendigvis påvirke kvaliteten på tjenestene. Østfold Arbeiderparti mener det er på tide at helseministeren setter inn nødvendige grep, og gir styret i Hele Sør-øst, og sykehuset Østfold nødvendig handlingsrom og tilfører SØK tilstrekkelig økonomiske ressurser.

Ved å utvide akuttmottaket får vi mer areal, øker kapasiteten og kvaliteten vil bedres. Det vil også påvirke pasientflyten som nødvendigvis vil bli bedre og ventetiden kortere.

Konsekvensene i dag med mangel på undersøkelsesrom gir økt tid til triage (hastegradsvurdering) og legevurdering, med risiko for reduksjon i pasientsikkerheten.

Strålekapasitet: Det er rundt fire år siden de første pakkeforløpene for kreft ble innført i Norge. På landsbasis har helseforetakene nådd målet om at 70 prosent av pasientene skal være operert innen den normerte forløpstiden for den enkelte kreftsykdommen.

Når det gjelder strålebehandling er Helse Sør-Øst dårligst stilt. Bare 45 prosent får strålebehandling innen standard forløpstid, to prosentpoeng dårligere enn for samme periode i fjor. I det regionale helseforetaket varierer andelen fra lavest 27 prosent ved Sykehuset Østfold til 69 prosent ved Sørlandet sykehus (Kilde: Dagens Medisin)

Østfold Arbeiderparti krever at det må settes inn tilstrekkelig ressurser som gjør at SØK tilbyr strålebehandling for aktuelle pasienter. Utsettelse av behandling skal ikke begrunnes i ressursmangel. Det skal være tilstrekkelig kapasitet til å behandle de pasienter som måtte ha behov for det.