Styrke i fellesskapet

Det organiserte arbeidslivet har vært en viktig forutsetning for velstandsutviklingen vår gjennom hele etterkrigstiden og frem til våre dager. Vi har hatt en ansvarlig fagbevegelse, og et velutviklet trepartssamarbeid som igjen har bidratt til høy sysselsetting, et anstendig arbeidsliv, gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet og et sosialt sikkerhetsnett for de som faller utenfor.

Stortingskandidat

Dette har vært viktig for samfunnskontrakten vår, for den norske modellen – og for tilliten både til forvaltningen og det politiske systemet vårt. Etter at Høyre og Fremskrittspartiet kom i regjering er mye endret.

Arbeid til alle står ikke lenger øverst på den politiske dagsorden, det sosiale sikkerhetsnettet uthules, viktige velferdsordninger kuttes og partene i arbeidslivet er satt på gangen. Det er en rekke grelle eksempler hvor endringene i arbeidsmiljøloven, innføringen av poseavgiften, flyseteavgiften og nedleggelsen av Rygge lufthavn kanskje er det som har fått mest oppmerksomhet her i Østfold.

 I alle disse sakene er ordinære spilleregler satt til side, og politiske vedtak fremforhandlet i sene nattetimer har skapt sterke reaksjoner. Vi husker alle hvordan Norge stoppet opp i protest mot svekkingen av arbeidsmiljøloven – og for næringslivet skaper mangelen på forutsigbarhet problemer. Flere blir stående med lua i hånden, å kjøpe sin første bolig med en midlertidig arbeidskontrakt i lomma er nærmest umulig.

 Forskjellene øker, rekordmange står uten jobb og tryggheten i arbeidslivet svekkes. Det viktigste i det sosialdemokratiske prosjektet er et samfunn med plass til alle. For oss er ikke ”alle skal med” bare et slagord – det er kjernen av hvem vi er, og hva vi står for. For oss er det helt grunnleggende at alle skal ha de samme mulighetene, uansett hvem du er, hva du tror på, eller hvor du bor. Vi trenger ikke flere skattekutt til de som har mest fra før, vi trenger en regjering som sikrer sysselsettingen og sørger for at arbeid til alle nok en gang blir en viktig politisk målsetting.

Vi trenger en regjering som fører en aktiv næringspolitikk, og bidrar til vekst i strategisk viktige næringer der vekst og verdiskapingspotensialet er størst – og hvor vi har våre naturlige fortrinn. Vi trenger en regjering som jobber for et anstendig arbeidsliv for alle, og som skjerper kampen mot midlertidighet og sosial dumping. Vi trenger en regjering som tar frafallet i videregående opplæring og ungdomsledigheten på alvor, og som ser at en av de viktigste oppgavene er å sørge for at unge som har falt utenfor – får en ny sjanse.

Vi trenger en regjering som ser at noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gi vanlige arbeidsfolk muligheten til å bygge kompetanse for å henge med i et omskiftelig arbeidsliv. Vi trenger en regjering som ser at de store oppgavene, de løser vi best gjennom fellesskapet. For skal vi sikre arbeid, muligheter og trygghet til alle – trenger vi mer fellesskap, ikke mindre. Det ligger styrke i fellesskapet, Den styrken trenger vi når vi ser hvordan høyrekreftene er på fremmarsj og forskjellene øker.

 Arve Sigmundstad Stortingskandidat Østfold Arbeiderparti