Støtte til Ukraina!

av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Den 24. februar er det et år siden Russlands brutale angrepskrig på Ukraina. Krigen ryster oss. Tusenvis av uskyldige mennesker har blitt drept, såret og utsatt for brutale overgrep. Millioner er drevet på flukt, og nærmere 40.000 har kommet til Norge.  

Regjeringen (SP; AP) har foreslått et støtteprogram til Ukraina over 5 år på 75 milliarder kroner. Det er bra!

Krigen i Ukraina er et tidsskille, og har delt Europa i to. Russlands angrepskrig mot Ukraina er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet i Europa. Derfor angår den også oss.

Om Russland når sine mål i Ukraina, vil det ha stor og negativ betydning for norsk og europeisk sikkerhet. Norge støtter Ukraina og det ukrainske folk solidarisk i deres legitime forsvarskamp. Derfor fortsetter Norge å være en viktig støttespiller for Ukraina.

Jeg er derfor glad for at Regjeringen søker nå et bredt flertall på Stortinget for Ukraina-programmet. Krigen i Ukraina har ført til en ekstraordinær situasjon. Derfor har regjeringen varslet den omfattende, flerårige støtten. Forslaget til ramme og innretning er historisk. Programmets samlede ramme skal være på 75 milliarder kroner fordelt med 15 milliarder kroner per år.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Forslaget er et femårig støtteprogram i perioden 2023-2027 – altså inn i neste stortingsperiode. Langsiktigheten dette gir er viktig. Vi viser ukrainerne at de kan stole på vår støtte også framover. En støtte over år gjør det også mulig å planlegge bedre slik at støtten brukes der behovene er størst.

Programmet skal omfatte både sivil og militær støtte. For 2023 legges det opp til lik fordeling, med 7,5 mrd. kroner til sivil støtte og 7,5 mrd. kroner til militær bistand.

Programmet legges frem ensidig fra norsk side, og innebærer ikke forpliktelser for Ukraina. Fra Norges side tar vi sikte på at programmet omtales som «Nansen-programmet for Ukraina».

Det skal være stor fleksibilitet i bruken av pengene, ut fra Ukrainas behov.

Det skal gjøres vurderinger av behovene og ev. bevilgningsmessige konsekvenser for de årlige statsbudsjettene, og løpende gjennom året.

Hele programmets ramme gis fullt ut som gavemidler, og ikke som lån. Midlene skal være ubundne, og uten koblinger til næringsinteresser eller liknende.

Midler fra Ukraina-programmet kan også brukes i Moldova.

Det ukrainske folket kjemper nå heroisk for sitt land. Men de kjemper også for våre idealer, våre verdier. De kjemper for fred, for demokrati og for et Europa hvor vi løser konflikter med fredelige midler, ikke militærmakt.

Jeg håper et samlet Stortinget vil slutte seg til dette. Det vil sende et sterkt og viktig signal!