Status i Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune kan, i rapporten som omfatter de fire første månedene, vise til god økonomisk styring på drift. Tallene viser at fylkeskommunen har brukt 45,5 millioner mer enn planlagt på et budsjett på totalt 13 milliarder kroner. Det er i praksis innertier.

Rune Fredriksen

Når det gjelder investeringsbudsjettet i 2020 som er på 3,586 milliarder kroner, er det noen forskyvninger i framdrift på noen prosjekter, og det er også usikkerhet i utførelse og leveranser på grunn av situasjonen med korona.

De første fire månedene i 2020 har vært en krevende periode for Viken fylkeskommune, men det er arbeidet godt med å få etablert den nye organisasjonen. Hovedmålene i økonomiplanen er startet opp og følger planen, og arbeidet med fylkestingets 50 tilleggsvedtak er godt i gang.

Fylkesrådet har utarbeidet Vikenpakka for å gjennomføre tiltak i forbindelse med koronapandemien. Nå arbeides det med å iverksette og gjennomføre disse tiltakene.

Det stor usikkerhet knyttet til Vikens skatteinngang og inntektsutvikling i 2020. Fylkestinget har lagt til grunn regjeringens anslag for lønns- og prisvekst for inneværende år, i henhold til regjeringens nedjusterte anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det er knyttet usikkerhet til disse anslagene, blant annet som følge av at covid-19 gir uforutsigbare økonomiske rammebetingelser for Norge og for verden forøvrig.

Rune FredriksenArbeiderpartiets gruppeleder i Viken fylkeskommune