Snakk om å være på skinner!

I forbindelse med ny Inter City (IC) jernbane i ytre Østfold vurderer Jernbaneverket nå å ruste opp Østfoldbanens østre linje. Dette må skje før nytt dobbeltspor skal bygges til Fredrikstad og Sarpsborg på vestre linje. Dette er det prosjektdirektør for Inter City, Anne Siri Haugen som sier. De ser på løsningen for å få godstrafikken over på østre linje mens byggingen pågår, slik at det blir mulig å stenge toglinja i nedre Glomma i forbindelse med arbeidet som skal pågå der.

original_1478640708_388091

På sikt vet vi at dette er en løsning som vil bringe mer gods på jernbane som en mer varig løsning enn all tungtransport som kjører gjennom fylket vårt.

Sannheten er at max 3% av alt gods til Norge går på jernbane, 70% av all gods til Norge går gjennom Østfold. Det haster altså med tiltak! Det er derfor gledelig at det nye IC sporet nå dimensjoneres for hele ett godstog i timen i hver retning, når det står ferdig. Ny IC linje gir oss derfor nå en avlastningsmulighet for gods på vei. Det er bra!

Gods på jernbane bør være et enkelt grep, men det er også noen utfordringer knyttet til dette. Det er avgjørende at man finner gode løsninger blant annet i forhold til støynivå. Den nye IC banen skal bygges etter dagens regler for støy, disse har etter hvert blitt strenge. Det er avgjørende for meg at disse reglene også legges til grunn ved en opprustning av eksisterende baner også.

Gitt dette mener jeg at vi langs Østre linje skal være med å påta oss dette samfunnsansvaret.

I denne sammenheng er det avgjørende at Østre linje får planfri påkobling til Follobanen. Vi er helt avhengige av at godstrafikken på Østre linje også gir synergieffekter for persontogtrafikken som betyr raskere reisetid til og fra Oslo. Det antas reisetid Askim – Oslo på rundt 45 min.

For det er nettopp raskere reisetid og hyppigere avganger fra Indre Østfolds som endrer og etablerer nye reisevaner!

I tillegg vil en rundbane i Østfold binde Østfold som fylke sammen på en ny og spennende måte.

Norge har skrevet under på Parisavtalen. Det forplikter og innebærer at vi har ingen tid å miste! Vi må innfri kravene for at vi alle skal få en bedre verden å leve i.

Det er bærekraftig utvikling i praksis!

Cecilie Agnalt

Gruppesekretær

Østfold Arbeiderpartis Fylkestingsgruppe