Skolen må bli mer praktisk!

av: Lars Pedersen Due

På skoler i Norge rapporteres nå om flere og mer komplekse problemstillinger knyttet til barn, læring og læringsmiljø. At flere lærere og deres fagforeninger melder om de samme utviklingstrekkene danner grunnlaget for en bekymring som må tas på alvor.

Når lærere slutter og/eller blir sykemeldt grunnet utfordrende arbeidssituasjon med mange typer krysspress og komplekse og krevende situasjoner i og utenfor klasserommet, så er det er faresignal vi som politikere må ta på største alvor.

Samtidig med økende utfordringer for de ansatte øker de selvrapporterte mobbetallene over hele landet og flere barn enn tidligere har skolevegring og møter sjelden opp på sin lokale skole. I mange klasserom oppstår det flere krevende situasjoner enn tidligere. I flere norske klasserom rapporteres det om at lærere bedriver mer tid på konflikthåndtering enn undervisning i fag. Sosiale og helsemessige utfordringer eskalerer. Adferdsproblematikk og vold mot lærere og medelever er en mer aktuell problemstilling enn tidligere.

Utviklingen innenfor skolesektoren har i mange år vært farget av en tankegang knyttet til at det er de rent faglige kvalifikasjonene til lærerne som er til hinder for barnas læring. Dette har blitt imøtegått gjennom mer faglig påfyll, etterutdanninger og minstekrav i matematikk for å bli lærer.

Spørsmålet er om dette har vært en vellykket strategi – og har dette resultert i mer læring for elevene? Har en lærer med 60 studiepoeng i matematikk på barne- og mellomtrinnet nødvendigvis større kompetanse for klasseledelse og relasjonsbygging enn en med 30 studiepoeng?

Dette spørsmålet må det komme ny og oppdatert forskning på da tallene og rapportene i disse dager ikke taler for at dette har skapt mer læring for elevene. Ei heller mindre mobbing.

Som politiker er det svært viktig å få oversikt over utviklingen som nå foregår i norske klasserom – finne årsaker og komme med gode tiltak. Dette ansvaret vil Arbeiderpartiet ta.

Arbeiderpartiet jobber alltid for å utvikle den norske skolen. Det først viktige grepet som ble tatt var å stoppe avskiltningen av eldre erfarne klasseledere/lærere. Aldri før har erfaring vært en viktigere ressurs i klasserommet enn i dagens situasjon.

I tillegg vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om 5.-10.trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Som Arbeiderparti-politiker ser jeg med spenning frem til denne meldingen og de eventuelle tiltakene som kommer der. Men jeg vil påpeke at jobben med det ikke er gjort – tvert imot - det er da den største jobben starter.

Lars Pedersen Due

Østfold Arbeiderparti.

Lars Pedersen Due

Lars Pedersen Due