Skolen er viktig – det har Arbeiderpartiet forstått

Nå er skoleåret i gang for fullt og tusenvis av barn og unge er tilbake på skolebenken. Noen har startet 1. klasse, spente og fulle av forventninger. Noen er i gang med sitt andre år på ungdomsskolen. Og noen går siste året på videregående, kanskje noe lei og klar for å bli ferdig.

To studenter sitter og jobber på lesesalen. Foto: Øivind Haug

Barn er ulike. Ungdommer er ulike. Ja, alle er ulike. Vi har ulike behov, ulike ferdigheter, ulike drømmer.Det som er fellesnevneren for alle barn og unge i Norge er at de har like rettigheter og muligheter når det kommer til skole og utdanning. Det er en av de mange godene det norske folk tjener på fordi vi har en velferdsstat som omfavner alle.

Det kan være lett å ta velferdsstaten vår for gitt og tenke at de godene vi tar nytte av i dag alltid vil være der. Men det er ikke tilfellet – i hvert fall ikke når vi har en blå regjering som sakte men sikkert jobber for å aktivt svekke velferdsstaten og sette mennesker opp mot hverandre. Det merkes godt etter 5 år med en blå regjering og retningen vi er på vei er urovekkende.

Regjeringen vil øke antallet privatskoler. Den offentlige skolen vi har i Norge er selve kjernen – der barn av ulik bakgrunn, ulik etnisitet og med ulike interesser møtes i fellesskap. Det er der man lærer å kjenne ulike kulturer. Når det blir flere private skoler svekkes den offentlige, samtidig som vi skaper et konkurransebasert skolesystem – der barna som kommer fra ressurssterke familier settes foran de som ikke har like mye. Dermed blir forskjellene større og mulighetene barna har til en god utdanning blir skjevfordelt.

Hvordan skolesystemet er lagt opp og fungerer er viktig, fordi det er snakk om Norges fremtid. Det er de som senere skal ut i jobb, kanskje ta høyere utdanning, forsørge sine egne familier. Da er det viktig at vi sørger for at skolen fungerer best mulig og legger til rette alle kan fullføre skolen. Da er det flere elementer som spiller inn og et av disse er noe Arbeiderpartiet har satt på dagsorden – nemlig tidlig innsats.

For at færrest mulig skal droppe ut, for at færrest mulig skal mobbes og føle seg utenfor på skolen, for at færrest mulig skal mistrives så er det essensielt med tidlig innsats. Det holder ikke å legge inn støtet sent i ungdomsskolen eller tidlig i videregående. Årene på barneskolen legger grunnlaget for videre skolegang – hvordan elevene har det på skolen og hvordan de presterer. Det handler om å ansette flere lærere slik at alle elever blir sett. Det handler om å sikre gode leksehjelpordninger, slik at alle får et godt læringsutbytte og ingen blir hengende etter. Og det handler om å følge opp de elevene med dårligere faglig utvikling. Sørge for at de får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Tar vi ikke tak i dette tidlig nok vil problemene utvikle seg og snart er vi for sent ute.

Skolepolitikk er stort og omfattende. Men det er viktig. Og det er stor forskjell på hva de ulike partiene er villige til å gjøre for at skolen skal bli best mulig, og det samme gjelder fremgangsmåten. Arbeiderpartiet ønsker en skole for alle uansett etnisitet, sosial bakgrunn, økonomisk situasjon og kunnskapsnivå. Vi ønsker en skole der alle kan lykkes – derfor fokuserer vi på tidlig innsats, å øremerke midler til skolehelsetjenesten og å innføre en norm lærertetthet. Fordi det handler om de mest sårbare i vårt samfunn og fordi det handler om Norges fremtid. La oss sørge for at starten på livene deres blir best mulig.

Av Maria D. Imrik, fylkesleder i AUF i Østfold