Siri på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte

Siri sin landsmøtetale

Et mer rettferdig inntektssystem.

Kjære dirigenter, landsmøte, gode venner.

Skal kommuner bygge trygge lokalsamfunn, trygge barna, legge til rette for arbeidsplasser, løse klimautfordringene, møte mennesker med utfordringer innen fysisk og psykisk helse, må vi gi likeverdige tjenester i hele landet.

Da må vi stille oss spørsmålet om de rikeste kommunene med de rikeste innbyggene også skal råd til de beste tjenestene?

Dagens inntektssystem bidrar til å øke sosiale forskjeller og urettferdig fordeling i samtlige by – kommuner i Østfold.

I Fredrikstad, der jeg er ordfører, fikk vi i 2020 263 mill. mindre til fellesskapet enn gjennomsnittet av norske kommuner.

En av kommune som kommer godt ut av inntektssystemet fikk 13500 mer per innbygger en Fredrikstad, selv om kommunen har langt fra våre sosioøkonomiske utfordringer.  

I tillegg til å komme dårlig ut av inntektssystemet har vi for eksempel i NG med en befolkning på 140 000 mennesker en barnefattigdom på 20% sammenliknet med landet - som ligger på 10 – 12 %

Barn hos oss som lever i lavinntektsfamilier går i feil retting, fattigdommen øker og den er i økende grad vedvarende.

1 av 5 barn i Fredrikstad lever i fattige familier. Det er barn som går på skolen med ingen eller dårlig matpakke, barn som ikke får deltatt på sosiale arenaer, barn som aldri har hatt sine egne treningsko.  

Forsetter denne utviklingen kan det bidra til å undergrave det norske samfunnets aller største fortrinn: et samfunn med like muligheter for alle.

Ønsker vi å redusere sosiale forskjeller i Norge må vi også ta kraftig politisk grep om inntektssystemet, vi må få uttelling for sosiale utfordringer og utjevningen må bli rettferdig.

Gode venner!

Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg tror på fellesskapet.

Jeg tror på vår politikk, og jeg er overbevist om at det er vårt parti som har de beste løsningene.

Skal vi fortsette å bygge et sterkt Norge basert på våre verdier og med våre løsninger, må vi sørge for at kommunene opplever en rettferdig fordeling.

Kjære landsmøte, vi må gi alle muligheter.

Siri Martinsen

Fredrikstad