RETTFERDIG FORDELING TIL KOMMUNENE I ØSTFOLD

av: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Arbeiderparti

Det er et viktig prinsipp i Norge at alle kommuner skal tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester. To ordninger som skal sørge for dette er omfordelingen av innbyggertilskuddet gjennom utgiftsutjevningen, og utjevningen av skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen.

Her er det store svakheter. Østfold-kommunene kommer svært dårlig ut.

Det er siden forrige revidering av inntektssystemet blant annet blitt innført bemanningsreformer bemanningsnormer i skoler og barnehager. En forventing om at alle kommuner skal bruke like mye penger på store tjenesteområder er særs vanskelig å innfri for kommuner med totale skatteinntekter etter inntektsutjevning på rundt 90 % av landssnittet. Om det i det hele tatt er mulig å innfri en slik forventning, må det nødvendigvis gå kraftig på bekostning av alle tjenesteområder der utgiftsnivået ikke defineres av lovfestede normer og rettigheter.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Nå innføres det nye reformer som barnevernsreformen og lovendringer som innebærer at barnetrygd skal holdes utenfor når satsene til sosialhjelp beregnes.  For at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester mener jeg at det må være en sterkere omfordeling av skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner i Norge.

Barnevernsreformen og lovendringer som innebærer at barnetrygd skal holdes utenfor når satsene til sosialhjelp beregnes er begge foreslått finansiert på kort sikt delvis og helt ved hjelp av dagens delkostnadsnøkler for barnevern og sosial.

Jeg  mener at en av indikatorene i delkostnadsnøkkel for sosial «flyktninger uten integreringstilskudd» må vektes opp. Indikatoren bør dessuten inngå i flere delkostnadsnøkler, da vi ser en klar sammenheng mellom indikatoren og kostnader både innen barnevern, helse, skole og barnehage.

Skal kommunene settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester og snu den eksisterende negative levekårstrenden, er vi avhengige av en mer treffsikker utgiftsutjevning som speiler kommunens faktiske behov.

Jeg mener at nødvendige og riktige forutsetninger for bærekraftig drift må på plass:

  • Inntektsutjevning som gir kommunene mer like økonomiske vilkår
  • Kompensere reelle kostnader til sekundærtilflytting
  • Utgiftsutjevning som speiler faktiske behov
  • Statlige reformer må fullfinansieres for den enkelte kommune