Regjeringen tar ikke tak i utfordringene

Da Stoltenberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i 2013, var den kommende statsminister Erna Solberg sin kommentar til de som hadde fått penger i budsjettet at de «ikke måtte glede seg for tidlig!»

original_1478638196_6885035

Med andre ord, her blir det endringer. De færreste hadde vel likevel sett for seg at statsministerens ord skulle gjelde for de aller fleste i Norge. Regjeringens hovedprosjekt er skattekutt. Dette har sikkert gledet de få som er omfattet av dem. Men for de aller fleste, som kun er tilgodesett med en snau hundrelapp i måneden, var anbefalingen om ikke å glede seg for tidlig, helt riktig. For hundrelappen går raskt ut igjen til å dekke økte kostnader til barnehage, økte egenandeler, og økt el-avgift. Forskjellene mellom de som har mye og de som har lite, øker med dette budsjettet. Arbeiderpartiet støtter ikke regjeringens skattelettelser.

Å miste jobben og bli arbeidsledig er ikke bare alvorlig for de som rammes. Økt arbeidsledighet er også alvorlig for landet. Arbeid er viktig både for økonomisk vekst og bærekraft, og for å unngå fattigdom og sosial ekskludering.

Når arbeidsledigheten nå øker, blir forskjellene mellom de som har jobb og de som ikke har jobb større. Det blir færre som bidrar til fellesskapet, og det blir press på velferdsordningene. Dette tar Arbeiderpartiet på alvor!

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets røde tråd i forslaget til statsbudsjettet for 2016. Det økte antallet asylsøkere til Norge forsterker disse utfordringene. Det er behov for større innsats for bosetting og integrering. Før høstens asylsøkertilstrømming var det 5000 asylsøkere på mottak som har fått opphold og som venter på bosetting. Nå blir dette tallet enda høyere.

Vi må derfor øke bosettingstakten og sette kommunene i stand til å ta i mot og følge opp sine nye innbyggere. Samtidig må vi gi den enkelte flyktning mulighet for å bidra inn i det norske samfunnet gjennom utdanning og arbeid. Dette er utfordringer det ikke er tatt tilstrekkelig tak i hverken i regjeringens budsjett eller gjennom budsjettforliket. Det gjør Arbeiderpartiet i vårt alternativ.

Man skulle tro at støttepartiene Venstre og Krf ville bidra med å spre litt glede gjennom det forliket som er framforhandlet. I det 7 siders lange forliket finner vi små og store saker som kan spre glede blant enkelte, blant annet innenfor kultur, utdanning, miljø og bistand, som også vi vil støtte.

Likevel overskygges disse sakene av at Regjeringen så tydelig viser at de ikke evner å ta tak i de utfordringene Norge står overfor. De kaller det et budsjett for «Arbeid, omstilling og aktivitet», men innholdet bidrar dessverre ikke til dette. Isteden er det et budsjett der det brukes rekord-mye oljepenger på små og store tiltak som hver for seg og samlet peker i alle retninger. Det er profilen på dette budsjettet og på denne regjeringen.

I tillegg foretar de fire partiene igjen inndekninger som de ikke har ant konsekvensene av og som ingen av dem i ettertid vil ta ansvar for. I fjor var det poseavgiften, som ble reversert i ettertid. I år er det flyseteavgiften, en avgift som har skapt sterke reaksjoner landet rundt. Det pekes på at flyruter kommer til å bli lagt ned og arbeidsplasser kommer til å bli rammet med nedleggelser. Det avvises at avgiften har noen miljøeffekt.

I Østfold sier NHO og Moss lufthavn Rygge i en felles pressemelding at avgiften truer både Torp og Moss lufthavn med konkurs og nedleggelse som konsekvens av den nye avgiften. 500 som har sin arbeidsplass på flyplassen vil bli direkte berørt. Miljøaspektet karakteriserer de som tull. Jeg skal ikke gå god for alle disse påstandene. Det som imidlertid er alvorlig er at den tilfeldige budsjetteringen som regjeringen bedriver uten konsekvensutredninger, skaper usikkerhet og utrygghet om grunnlaget for viktig infrastruktur, for arbeidsplasser og næringer når vi isteden trenger det motsatte.

En annen inndekning de ikke har utredet, er kuttet i km-godtgjørelsen for pendlere. Arbeiderpartiet støtter ikke dette.

Arbeiderpartiet støtter ikke den voldsomme økningen i oljepengebruk som regjeringen og støttepartiene er enige om i sitt forlik. Vi vil ikke risikere økt kronekurs med de konsekvensene det kan ha for norsk konkurranseutsatt industri og næringer og arbeidsplasser. Vi vil heller ikke være med på å overlate regningen for en slik oljepengebruk til framtidige generasjoner. Arbeiderpartiets budsjett er et budsjett der arbeid til alle er den gjennomgående prioriteringen. Vi må ta tak i de utfordringene vi har i arbeidsmarkedet, på miljø og klima, og ikke minst flyktningetilstrømmingen.

Arbeiderpartiet prioriterer derfor tiltak og virkemidler for å få til vekst i hele landet.

Irene Johansen

Stortingsrepresentant Ap