Regjeringen fortsetter sentraliseringen

Jeg er ikke kategorisk motstander av en regionreform, men jeg er grunnleggende uenig i den regionreformen Høyre og FrP nå legger opp til. En ny region bestående av Østfold, Akershus og Buskerud bidrar ikke til å løse noen problemer for Halden eller Østfold – det bidrar bare til enda mer sentralisering og å samle enda mer makt på færre hender.

original

Formålet med en regionreform må være å gi en bedre samordning mellom sektorene, tydeligere ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene, redusert byråkrati, desentralisering og mer maktspredning.

En funksjonell region må være et geografisk område som fungerer sammen økonomisk og sosialt, har et felles bolig- og arbeidsmarked, en felles identitet og utfordringer som løses best i fellesskap.

Det er viktig at regioner og en regional statlige forvaltning har nærhet til innbyggerne og til primærkommunene for å sikre kunnskap om lokale forhold, både når det gjelder tjenesteproduksjon, areal- og samfunnsplanlegging og lokal næringsutvikling.

Da må det må vurderes grundig hvilke eksisterende institusjoner og oppgaver som kan legges inn under det nye folkevalgte regionnivået – denne vurderingen har ikke regjeringen gjort.

Det er i dag en rekke ulike geografiske inndelinger når det gjelder statlig regional forvaltning som helt åpenbart bør samordnes – her må regjeringen gjøre hjemmeleksen, og deretter presentere et forslag overfor Stortinget.

De nye regionene må ikke bli for store. Det må tas hensyn til folks identitet og lokal forankring.

For meg er det helt åpenbart at en region som innbefatter fylker på begge sider av Oslofjorden og langt opp i Hallingdal, vil medføre ytterligere sentralisering av offentlige administrasjon og tap av kompetansearbeidsplasser i Østfold. Det kan vi ikke godta.

Om ikke Østfold får fortsette som eget fylke, vil en regioninndeling bestående av Østfold og deler av Akershus (Follo og Romerike) være det mest hensiktsmessige.

Fra Halden sier vi derfor, nok en gang, tydelig nei til en region Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Halden Arbeiderparti