Prioriterte prosjekter til Nasjonale Transportplan

Det er jernbane som topper prioriteringslista over innspill som er gitt til rulleringen av Nasjonal Transportplan. Helt på topp heter det at dobbeltsporet InterCity–bane må videreføres til riksgrensa i Halden innen 2030.

Østfold Arbeiderparti har gjennomført samråd med Moss kommune, Borg havn, kommunepartiene og Arbeiderpartiets fraksjon i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget vedr Østfolds krav til neste nasjonale transportplan 2018-29.

Fylkestingsgruppa har sammenfattet kravene og kommet frem til følgende prioriteringer:

1. InterCity må videreføres frem til Halden og riksgrensen med fremdrift som i gjeldene Nasjonal transportplan innen 2030, og det må utarbeides en KVU for strekningen Halden-Øksenred.

2. Parsellen Seut-Sarpsborg på InterCity strekningen må utbygges innen 2026 og utvides til å inkludere Hafslund med samtidig utbygging av jernbane og vei over Sarpefossen.

3. Planfri påkobling av Østfoldbanens Østre linje til Follobanen sør for Ski stasjon må prioriteres høyt.

4. Østfold fylkeskommune støtter transportetatenes anbefaling om at etterslepet av vedlikehold må fjernes innen 2030 og det bør utarbeides et eget program for fornyelse av fylkesveier.

5. Planleggingen og utbyggingen av Rv 19/120 må sikres statlig medfinansiering og samtidig utbygging med jernbane gjennom Moss.

6. E18 Vinterbro-Retvedt (16 km) må ferdigstilles snarest mulig. Her må staten bidra til en løsning.

7. Strekningsvis utvikling av Rv 111/22 må prioriteres jfr oppfølging av eksisterende NTP, blant annet for å avlaste E6 og trafikk gjennom Oslo.

8. Også av samfunnsøkonomiske grunner bør kapasiteten på Moss lufthavn Rygge og Sandefjord lufthavn Torp utnyttes.

9. Arbeidet for å få gods over på sjø og bane må intensiveres. Østfold fylkeskommune støtter en utbedring av farleden til Borg havn som bundet prosjekt og gjennomføringen av nye Moss havn i perioden.