Pensjonistene skal med!

Når Arbeiderpartiet sier at alle skal med – så mener vi alle. Det gjelder også pensjonistene som har fått en drastisk reduksjon i kjøpekraften under den sittende regjering.

omsorg i generasjoner.

Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Men også at vi stiller krav til hverandre om at alle skal bidra, at alle må ta ansvar. Fordi alle trengs. Vi får mer til sammen enn hver for oss. Vi tror på å løse de store utfordringene best i fellesskap. Våre hovedsaker er arbeid til alle og kampen for et trygt arbeidsliv. En god skole for våre barn. En trygg og aktiv alderdom. Og et klimavennlig samfunn.

Økt deltakelse og trivsel

Når Arbeiderpartiet sier at alle skal med så er det både en forpliktelse og et løfte. Det gjelder alle – ikke minst pensjonistene. Dagens pensjonister blir friskere og de lever lengre. En god og verdig eldreomsorg er viktig, men Arbeiderpartiet vil styrke dette med en aktivitetsreform for å også kunne tilby pensjonistene et innholdsrikt liv med mening og glede. Regjeringen foreslo å fjerne den kulturelle spaserstokken som gir et kulturtilbud til eldre. Dette fikk vi blant annet Arbeiderpartiet stoppet, men arbeidet for å skape flere tilbud som gir mening, trivsel og overskudd må trappes opp. Ikke minst må pensjonister i større grad kunne får delta i frivillig aktivitet på egne premisser. Det bør også bli lettere å få besøksvenn og delta i annen aktivitet som reduserer ensomhet og øker inkludering.

Vi kan ikke utvikle et samfunn som ekskluderer eldre og pensjonister. Alle eldre som ønsker det bør på en enkel måte få tilgang på informasjon fra det offentlige og NAV på papir. Digitaliseringen av samfunnet skal ikke bidra til at eldre føler seg utestengt og frustrert. Snarere tvert i mot! De eldre bør i stadig sterkere grad brukes som en aktiv ressurs. Blant annet bør rollen til eldrerådene i kommunene styrkes og Pensjonistforbundet bør i sterkere grad bli tatt med på råd når kommuner skal utvikle planer for helse- og omsorg.

Nei til nedgang i kjøpekraft!

Med Høyre og FrP i regjering har en vanlig alderspensjon fra folketrygden tapt rundt 10 000 kroner i kjøpekraft på tre år. Dette begrunnes med pensjonsreformen fra 2011, men forutsetningen i pensjonsreformen var at alle grupper skulle ha vekst, men at pensjonistene skulle ligge litt etter lønnsveksten, men over prisveksten. Nå har denne grunnleggende forutsetningen sviktet.

Dette må vi gjøre noe med. Det kan ikke være slik at når det generelt er noe nedgang i kjøpekraften, så skal pensjonistenes nedgang være fire ganger så stor. Det var ikke intensjonen i pensjonsreformen. FrP bare toer sine hender og skylder på reformen. Ved forrige oppgjør vil de ikke en gang diskutere saken i Stortinget. Det går ikke an. Partiene må nå se på dette på nytt og gjøre noe med underreguleringen som er på hele 0,75%. Når målet med reformen var at vekst i pensjonene skulle ligge noe under veksten i lønningene, så kan det være en utilsiktet konsekvens at pensjonistene skal tape fire ganger mer enn lønnsmottakere når det ikke er en vekst å fordele. En mothake for å opprettholde kjøpekraften for pensjonister må nå på plass.

Siv Henriette JacobsenStortingskandidat Østfold Arbeiderparti