På sykkel gjennom Østfold!

Som Østfolding kan du glede deg!

original_1478638232_6437876

Som en del av arbeidsgruppa som jobber med "forenklet gang/ sykkelvei" i Østfold fylkeskommune, kan jeg love gode samarbeidsløsninger med kommunene for å oppnå økt utbygging av gang og sykkelvei.Kreative og løsningsfokuserte løsninger har vært, og er, en stor motivasjon. Målet vårt er flere meter gang-/ sykkelvei gjennom og rundt i fylket vårt.En viktig suksessfaktor er felles forståelse av utfordringene for å få til enklere løsninger for gående og syklende. Vi er avhengig av felles forståelse for tankegang og vurderinger som ligger til grunn for håndbøker og vegnormaler (statens vegvesens fagspråk).Mange har god kunnskap og kompetanse på temaet. Den 12 mai var vi samlet med kommunene i Østfold. Der møtte arbeidsgruppen som jobber med forenklede løsninger i tillegg til ulike etater og interesseorganisasjoner til seminar.Vi fikk inn mange skriftlige innspill fra gruppearbeider på hvordan Fylkeskommunen kan håndtere utfordringene med enklere løsninger og samarbeidsformer med kommunene. Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive og arbeidsgruppen vil implementere disse i sluttfasen av arbeidet for å legge frem forslag i tråd med mandatet.Det er viktig for oss med en overordnet plan som binder sammen områder. Her er en kort oversikt momenter som vil være avgjørende i vårt videre arbeid.

- Utarbeide kart som viser eksisterende anlegg

- Benytte kartet til å definere manglende lenker

- Vurdere hvilke løsninger som passer hvor for å dekke lenkene

- Hvis mulig med enkle løsninger – hvordan samarbeide med lokale krefter

- Overordnet hensyn som skal ivaretas er arealvern

- Arbeidsmetodikk – sterkere politisk prioritering

- Metode for siling av prosjekter

- Kriterier for å konkludere før valg av prosjekterI Aftenposten denne uka leser vi om trenden som går i retning i at folk vi ha mer opplevelser og mindre konkurranse når det gjelder sykling. Det er ikke enten eller, samtidig har vi fokus på at sykling rundt i fylket vårt er en opplevelse. Og naturen spiller en viktig rolle. Det er god folkehelse!Østfold er et fint fylke og sykle i, for å møte fremtiden er det viktig å flytte fokus fra persontrafikk til kollektive løsninger. Derfor er gang/sykkelvei et riktig steg i rett retning!Det har vært tverrpolitisk spennende å jobbe med prosjektet og kanskje en av de viktigste suksessfaktorene for at vi om kort tid skal kunne se gode resultater.

Cecilie Agnalt

Nestleder Samferdselskomiteen, Østfold fylkeskommune.

Vennlig hilsen

Cecilie Agnalt