Nye tiltak nødvendig nå

En ny smittebølge er over oss. Folk bes holde seg mest mulig hjemme, helst alene.

Krise - corona

I næringslivet rammes restauranter og hoteller sterkest, bl a med skjenkestopp. Kompensasjonsordningen Stortinget vedtok før jul er ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig med nye tiltak for å hjelpe bedriftene gjennom dette, hvis ikke blir det mange konkurser, tapte arbeidsplasser og flere ledige.

Arbeiderpartiet vil foreslå nye tiltak som treffer rammede bedrifter bedre når Stortinget samles mandag 18. januar. Forslag vi mener bør iverksettes så raskt som mulig, for å motvirke tap av arbeidsplasser, unødvendige permitteringer og konkurser. Flere av forslagene er nye og inngår ikke i dagens krisetiltak:

- Forlenge permitteringsperioden og de midlertidige dagpengereglene så lenge krisa pågår. 

- Forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet fram til sommeren. 

-Opprette 4000 flere tiltaksplasser, et partsstyrt kompetansefond og øke bevilgningen til bedriftsintern opplæring for å bidra til at folk holdes i aktivitet.

- Forhindre at det permitteres flere enn nødvendig, blant annet ved å innføre et lønnstilskudd for å holde folk i jobb og stimulere til aktivitet. 

- Innføre en omsetningsbasert tilskuddsordning for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltak. Opprette en «ventilordning» for bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen for næringslivet.

Vi håper dette kan samle flertall på Stortinget slik at disse tiltakene raskt kan settes ut i livet.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap