Norgesmodellen for offentlige anskaffelser

av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 650 milliarder kroner hvert år. Disse innkjøpene kan utgjøre et attraktivt marked for kriminelle aktører.

I bygg og anlegg er det for eksempel avdekket underbetaling av utenlandske arbeidstakere på flere store offentlige anleggsprosjekter de siste årene. Høy andel utenlandske arbeidstakerne fører også til språkproblemer som øker risikoen for skader og ulykker.   

Renhold er også et område hvor offentlige myndigheter har avdekket en rekke tilfeller av brudd på regelverket om lønns- og arbeidsvilkår. Over to tredjedeler av arbeidstakerne har innvandringsbakgrunn. Det er høy utskiftingstakt blant virksomhetene i bransjen.

Arbeiderpartiet i vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å fremme seriøse virksomheter ved å stille krav til de offentlige oppdragsgiverne og leverandørene.

Sindre Martinsen-Evje

Arbeiderpartiet foreslår tiltak som vil styrke det seriøse arbeidslivet, som vil gjøre det lettere og mer effektivt å gjennomføre offentlige anskaffelser, og som vil få fortgang i det grønne skiftet.

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er viktige områder for denne regjeringen. Vi ser dessverre at det fortsatt er store utfordringer med dette i enkelte bransjer.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Dette vil lede til likere konkurransevilkår for seriøse aktører.

Nå legger vi frem første trinn i Norgesmodellen, hvor vi foreslår regelverksendringer innenfor bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

Dette er bare første steg i en rekke tiltak regjeringen vil legge frem i tiden som kommer.

Vi foreslår at det stilles krav om at offentlige oppdragsgivere skal ta inn vilkår i sine kontrakter med leverandørene - om viktige rettigheter i arbeidslivet. Dette innebærer at oppdragsgiverne skal kontrollere at leverandørene etterlever reglene om lovlige tilknytningsformer, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort.

Målet med forslagene er å styrke håndhevingen av sentrale regler i arbeidslivet, og slik å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det offentlige har et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, og vi mener at forslagene vil bidra til nettopp dette.

Dette er bare begynnelsen for Norgesmodellen, og flere av våre kommuner og fylkeskommunen har allerede tilført tilsvarende, og strengere regler. Det er helt på sin plass.