cc tog

Neste stasjon: Østlandet

av: Ronny Aukrust

Å kjøre bil til, fra og gjennom Oslo blir stadig dyrere og mer utfordrende, noe som er i henhold til de tiltak lokale myndigheter legger opp til for å begrense biltrafikken. Med et mål om nesten 50% mindre biltrafikk innen 2030 i forhold til trafikkmengder målt i 2019, skal bilister tenke nytt på sitt valg av fremkomstmiddel for reisen. 

Men det er ikke bare bilister som skal behøve å tenke nytt for at disse målene kan nås. Også aktørene innen samferdsel må utfordres til å tenke nytt, slik at de reisende kan komme seg dit de skal på en effektiv og forutsigbar måte som konkurrerer med bilen.

Ronny Aukrust

Ronny Aukrust, 21. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget.

Konkurransen mellom kollektivtrafikk og bil kan ikke bare ligge på høyt kostnadsnivå for bruk av bil, men må også inneholde elementer gjennom en effektiv kollektivreise, forutsigbarhet, og prisgunstighet. For østfoldinger er det særlig toget som er en viktig brikke i kollektivtrafikken for å komme seg inn og ut av Oslo. Derfor må vi se med nye øyne på mulighetene som ligger til stede for å friste de titusenvis av daglige reisende som benytter bilen, over til tog eller buss.

Det er vanskelig når vi samtidig ser vi at togene fra Østfold møter mindre og mindre prioritering langs skinnegangen rundt Oslo, og dette til tross for utbyggingen av Blix-tunnelen og de fordeler den gir. Nedprioriteringen skjer på strekningen vestover fra Oslo S, hvor Oslotunnelen med sine to spor har store begrensninger. Men det er ikke det samme som å si at Østfold skal være nedprioritert på denne strekningen, og her vil Østfold Arbeiderparti arbeide for en mer rettferdig tildeling av kapasitet enn det vi ser i dag. Vi mener at et nytt rutekart for togtrafikken rundt Oslo kan skape mer rom for daglige reisende gjennom Oslotunnelen, og som gir reisende høyere effektivitet og mer forutsigbarhet. Vi må binde sammen det sentrale Østlandet i et mer komplett tognett enn vi ser i dag, og samtidig ta i bruk de mulighetene og infrastrukturen som er tilgjengelig allerede nå. Togene må binde sammen våre tre sentrale lufthavner som alle må brukes til sitt formål, og skape gode tilbud for oss alle.

1) Østfold trenger flere tog som fortsetter vestover fra Oslo S! 

Fra 2023 er det lagt opp til 39 daglige avganger som fortsetter videre vest for Oslo S gjennom linje R21 Moss - Stabekk, i tillegg til 75 avganger for lokaltoget L2 Ski -Stabekk. For de som kommer fra retning Lillestrøm eller retning Asker, er det derimot hele 287 tog som kjører en normal hverdag. Ser vi på togsettene som trafikkerer mellom nord og vest for Oslo, så har de hele 6 forskjellige toglinjer som frakter passasjerene gjennom Oslotunnelen som gjør at de reisende i liten grad er avhengig av å bytte tog underveis.

2) Østfold trenger flere tog som tar oss hele veien dit reisen går!

Østfoldinger er i større grad avhengig av å bytte tog underveis enn reisende fra nord eller vest. Togene fra Halden og Rakkestad har begge endestasjoner på Oslo S, togene fra Moss vil snu på Stabekk. Det betyr at reisende mellom Østfold/Follo og Drammen alle er nødt til å bytte tog underveis på reisen, og terskelen for å benytte tog på strekningen er langt høyere. Vi trenger et tilbud som skaper sømløse reiser mellom det sentrale Østlandet i alle retninger.

3) Østfold trenger fleksible billettløsninger! 

Vi må sikre østfoldinger tilgang til billettløsninger som skaper smidige overganger og priser som gjør at bilen ikke er et alternativ. I første omgang er det naturlig å få ta del i Ruter sitt reisetilbud, da mange av våre reisende trenger smidige overganger i Oslo og Akershus. På sikt bør det være interessant å utforske hvorvidt en prismodell som gir deg en subsidiert fastpris som gjelder for alle busser, t-baner, trikker og over hele landet, slik de nylig har innført i Tyskland.

4) Østlandet trenger Rygge lufthavn! 

Vi opplever større usikkerhet i samfunnet rundt oss, som påvirker sikkerhetsmomenter, priser og levering. Tiden er ikke moden for kostbare og unødvendige investeringer som gjør oss mer sårbare med å bygge en ekstra rullebane på Oslo Lufthavn. Rygge lufthavn ligger klar til bruk som en moderne lufthavn, og hvor infrastruktur er tilrettelagt, og med en sentral plassering. Å ta i bruk Rygge lufthavn vil i tillegg gjøre vår samferdsel mindre sårbar enn å plassere alt på Oslo Lufthavn. Med et nytt rutetilbud kan vi ha flytog mellom de tre store flyplassene på Østlandet.

5) Østlandet trenger en mer helhetlig reise! 

Å reise på tvers av det sentrale Østlandet må være effektivt, forutsigbart, sømløst og enkelt uansett om du kommer fra øst, vest eller sør. Togtrafikken er i dag lagt opp med begrensninger som favoriserer sporadiske reisende til og fra Oslo Lufthavn på bekostning av titusenvis av daglige reisende, og uforutsigbare togbytter ettersom toget ikke går langt nok. Vi må binde nord, vest og sør sammen gjennom sømløse reiser.

Disse 5 tiltakene mener vi vil skape langt bedre rammebetingelser for at reisende i langt større grad kan velge andre alternativer enn bilen på sin reise i tiden fremover. Selv om det finnes begrensninger langs skinnegangen, så finnes det også løsninger som sørger for at “Alle får bli med”!