Nei til økte sosiale ulikheter

'Sosialismen er vår politiske ideologi og ønske om likhet for oss mennesker. Derfor er et stabilt og forutseende inntektssystem for kommunene helt avgjørende. Man kan ikke straffe kommuner som for eksempel har valgt å stå alene med å ta fra de inntekter. Man bør heller styrke de slik at de er rustet for oppgaver som kommer.

Bilde av Kjersti Nyhte Nilsen

Som for eksempel barnefattigdom som har økt de siste 10 årene. Vi hører og leser at velferdssamfunnet vårt er det beste i verden. Men er det det når familier ikke lenger har råd til å delta i samfunnet som alle oss andre.

Er dette ett bevis på at vi er i ferd med å få et klasseskille. Noe som vi i Arbeiderpartiet må kjempe mot med de midler som skal til.

Ingen skal føle at de ikke har mulighet til å delta på grunn av sosiale ulikheter. Derfor er det ekstra viktig for oss å bekjempe barnefattigdom.

Dårlige levevilkår gir utslag både fysisk og psykisk. Det å være barn eller ungdom i en familie hvor foreldre må si nei til det som andre barn kan delta på, som kino, ferie eller ulike idrettsaktiviteter, gir ingen god selvfølelse og kan føre til isolasjon og i verste fall psykiske lidelser. Det koster å være fattig.

Vi vet at oppvekstsvilkårene for barn og unge spiller en stor rolle for valg senere i livet.

Jo flere som føler seg innafor og jo flere som fullfører videregående skole, jo flere av disse vil kunne forsørge seg og sine i fremtiden.

Men hvis vi ikke jobber aktivt for at disse familiene skal få fast jobb og fast inntekt vil barnefattigdom og sosiale ulikheter fortsette å øke.

For det handler ikke bare om å kjøpe seg nye ting men om verdigheten det er for oss mennesker å kunne forsørge seg og sine.

I dag gjøres det tiltak mot barnefattigdom gjennom ekstra bevilgninger som kommunene kan søke på. Mange frivillige som lag, foreninger og private hjelper til. Det er bra. Men det er ikke nok.

Vi må legge til rette slik at disse familiene får fast inntekt. Slik at de selv kan velge fritt hva de og deres barn skal være med på.

Derfor trenger vi flere arbeidsplasser.

Vi trenger også tilrettelagte arbeidsplasser for de som trenger bistand til å fungere i jobb og for personer med nedsatt arbeidsevne.

Det har vært en økende usikkerhet rundt VTA-tiltakene da det har vært ytret ønske om at ansvaret skal flyttes fra stat til kommune.

Dette må vi si nei til. Kommunene sliter allerede i dag økonomisk og disse arbeidsplassene kan fort bli salderingspost i budsjettene.

For her jobber det en gruppe mennesker som ikke alltid blir hørt. Derfor er det viktig at vi opprettholder vekst- og attføringsbedrifter som de er organisert i dag.

Arbeid for alle er vårt motto. Det skal vi fortsatt ha og det skal vi kjempe for.

For det beste slagordet har vi i AP og det er;

ALLE SKAL MED

Takk for oppmerksomheten