MIND THE GAP

Mind the gap er etter hvert blitt et kjent uttrykk, blant annet er det tittel på et musikkalbum, men mest kjent er det vel som en advarsel om avstand mellom plattform og tog (T-banen i London).

Stein Erik

Om en ikke er oppmerksom på avstand kan det bli farlig, man kan falle gjennom, og en kan få store problemer med å ta seg opp igjen, i hvert fall like hel og uskadd.

Derfor advares det også med store bokstaver.

I politikken advares det også mot økende avstand og økte forskjeller. Mellom de som har og de som ikke har, men også mellom de som har og de som får mye mer. Store forskjeller i et samfunn fører ikke med seg noe godt, det finnes det gode eksempler på.

I Norge har vi vært oppmerksomme på dette og Arbeiderpartiet har ført en politikk for at forskjellene mellom folk i vårt land skal være så små som mulig.

Dessverre ser vi at nå øker forskjellene mellom folk i økende tempo i Norge. Det er en utvikling som ikke er god, det er en utvikling vi bør gjøre det vi kan for motvirke. At vi skal ha like rettigheter og plikter er selve grunnmuren i vårt samfunn. Derfor har Arbeiderpartiet stått i spissen for en sterk offentlig sektor, lik rett til utdanning, lik rett til helsehjelp og selvfølgelig retten til å kunne være medlem i en fagforening og å kunne ytre seg. Disse rettighetene framstår som selvfølgelige i dag, men de er under angrep, på ulike vis.

Vi ser at fordelingspolitikken som føres i dag gir store skattekutt til de som har mest, de som tjener minst får noen skarve hundrelapper. Samtidig ser vi at avgiftene og egenandeler skrus opp. Avgifter på strøm, på skolefritidsordning, på egenandeler på helsetjenester som noen overordnede eksempler.

Hvem tjener mest på at skattene kuttes for de med mest mens avgiftene øker, ikke de med minst lønningslapp i hvert fall.

Jeg ser en langsiktig politikk for økte forskjeller, jeg ser en politikk hvor det offentlige tilbudet skal svekkes fordi noen ønsker at private skal utføre disse tjenestene. Jeg ser at det legges opp til privatisering av helsetjenester og av skoletilbud. Jeg ser en politikk som sakte men sikkert endrer systemet fra at vi har sterke fellesskapsløsninger til at hver og en av oss kan kjøpe tjenester. Har man en god og fet lønnsslipp er ikke dette et problem.

At vi skal gå vekk fra våre sterke fellesskapsløsninger innen skole og helsetjenester og la hver enkelt av oss heller betale selv er å ta oss i feil retning, som samfunn vil vi tape på at vi svekker våre felles offentlige ordninger.

Derfor mener Arbeiderpartiet at en sterkere kommuneøkonomi er en viktig prioritering. Vi har blitt nedstemt i Stortinget når vi har foreslått mer penger ut til kommunene.

 Arbeiderpartiet ser at kommunene står ovenfor store utfordringer innen eldreomsorg, barnehagetilbud, skole og helsetjenester. Arbeiderpartiet er for effektivisering og nye måter å løse oppgavene på, men vi er helt sikre på at kommunene trenger mer påfyll av penger for å kunne gi sine innbyggere et godt og trygt tilbud innen skole og eldreomsorg.

For 2020 ser det ut til at kommunepolitikernes store oppgave blir å kutte i utgiftene, fordi forslaget til hvor mye penger de skal få ikke engang vil dekke opp for økte utgifter til lønn til sykepleiere, barnehageansatte og lærere, for å nevne noen.

Arbeiderpartiet mener dette blir feil vei å gå. Å sørge for store skattekutt til de med mest fra før for så å sende regningen til kommunene er feil vei å gå. Å sørge for store skattekutt til de med mest fra før for så å sende store deler av regningen i form av økte avgifter på viktige tjenester som for eksempel innen helsetjenester er feil vei å gå. 

Politikk virker, enten man liker det eller ei. Om noen uker er det kommune og fylkestingsvalg. Da kan hver og en av oss være med å velge hvilken retning vi ønsker at politikken skal føres i. 

Arbeiderpartiet vil jobbe for mindre forskjeller og en sterkere kommuneøkonomi.

Arbeiderpartiet tar advarselen om MIND THE GAP på alvor. Større ulikhet og forskjeller mellom folk fører ikke til et tryggere og bedre samfunn. Avstanden mellom plattform og tog bør være minst mulig, det vil vi alle være tjent med.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant