Mer privatisering i vente

Konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere

Svein Roald

Venstre har gått inn i regjeringen for å gjøre den «grønnere og mer raus». Det er imidlertid ikke det som springer i øynene fra regjeringsplattformen. Den viser tydelig at det er tre høyrepartier som har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere. Dette mener Arbeiderpartiet er feil retning, som vil gi et mer urettferdig Norge

Det varsles mer privatisering av offentlige oppgaver. «Det skal gjennomføres tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og privat sektor, slik at flere private tilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver». Og «klargjøre arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor i tråd med markeds- og teknologiutviklingen».

Dette må også sees i sammenheng med angrepet på kommunenes inntekter fra eiendomsskatten ved å redusere taket fra syv til fem promille. For kommuner som har mer enn fem promille, vil det bety millioner i lavere inntekter og mindre å bruke å skole og eldreomsorg.

På arbeids- og sosialfeltet er regjeringsplattformen basert på begreper som «modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven», «et fleksibelt arbeidsmarked» og «styrke arbeidslinja». De samme begrepene har under Erna Solbergs regjering betydd angrep på arbeidsmiljøloven, kutt i dagpenger og svekkelser i sosialstønader til de som allerede har lite. Dette har gitt økte forskjeller og et mer utrygt arbeidsliv.

Det heter at de vil "Videreføre statens bidrag i avtalefestet pensjon i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå verken når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen". Det er å låse fast statens andel i AFP i forkant av den vurderingen som nå skal gjøres. Det er uklokt.

De vil ikke gjøre endringer i fagforeningsfradraget (altså holde på 2017-nivå - merkelig ting å ha med i en regjeringsplattform). Det er ikke noe bidrag til å styrke organisasjonsgraden, noe som er viktig for å bevare vår tre-partsmodell i arbeidslivet.

De skriver riktignok at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet, men de vil ikke fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Dessuten vil de "Tilpasse lovverket til at flere skifter arbeid og arbeidsforhold oftere og at mange har andre tilknytningsformer til arbeidslivet enn det som har vært vanlig."

«Mer blå» er nok en bedre beskrivelse enn «grønn og raus».

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderpartiet