KRISEPAKKE 3 – KOMMUNEØKONOMI- SIKRING AV KOLLEKTIVTRAFIKK – NÆRINGSRETTEDE TILTAK

Arbeiderpartiet, sammen med øvrige opposisjonspartier på Stortinget har kommet til enighet om en krisepakke 3. Den styrker kommuner og fylker, den styrker og bedrer hjelp til enkeltmennesker og den styrker og bedrer mulighetene for å holde hjulene i gang i næringslivet.

Leder ØAP

De fleste av tiltakene vil avhjelpe situasjonen for mange også i Østfold og for Østfold Arbeiderparti har det vært viktig å ha fokus på kommuneøkonomien og tiltakspakker for næringslivet / jordbruket slik at flest mulig i Østfoldsamfunnet kan fortsette å gå på jobb, heve kompetansen og sikre at vi også har et næringsliv som kan ta tilbake de som i dag er permitterte eller på andre måter ikke får arbeide som normalt.

Det er krevende og vanskelig tider for så vel enkeltmennesker som bedrifter, uavhengig om de er store eller små, og derfor var det viktig at en ny krisepakke ble framforhandlet. Regjeringenes forslag er selvsagt lagt til grunn men flertallet på Stortinget har gjennom forhandlinger blant annet fått på plass penger til kommunene og fylkene samt til Bedriftsintern opplæring  ( BIO ).

 Det er også gjort forbedringer og endringer på skatt og avgiftssiden, bostøtteordning, Husbanken blir tilført mer penger til utlån, penger til aktivitetsrettede tiltak blant annet innen bygg og anlegg, og med føringer slik at norske aktører har en reel mulighet til å delta i anbudsrundene, økt støtte til bredbåndsutbygging, økt støtte til frivillige organisasjoner og i tillegg er det enighet om å be regjeringen raskt vurdere ytterligere tiltak som kan bidra til å holde næringslivet i gang og sørge for at kommunale tjenestetilbud holdes i tilnærmet normal drift.

Her er noen punkter fra enigheten i Krisepakke 3 :

Kommuner og Fylkeskommuner skal kompenseres for bortfall av skatteinntekter, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepedemien.

Stortinget øker kommunerammen med 3.75 milliarder kroner.

Stortinget øker fylkeskommunerammen med 1 milliard for å kompensere for tapte bilettinntekter på kollektivtransporten.

Stortinget ber regjeringen sammen med partene i arbeidslivet lage konkret forslag til kompetansehevingstiltak med ramme på 150 millioner.

Skjønnsmidler til Fylkesmannen økes med ytterligere 150 millioner for å avhjelpe de kommunene som har hatt størst utgifter grunnet virusutbrudd.

Stortinget ber regjeringen om å utsette innbetalinger av ulike særavgifter for næringslivet, blant annet for bryggernæringen og på drivstoff.

Nedsettelse av moms for enkelte bransjer.

I tillegg er det tiltak innen landbruk for økt produksjon, sikring av nok arbeidskraft og ordnede lønns og arbeidsforhold i landbruket.

Det er som sagt krevende tider for mange, men på et tidspunkt skal vi over til å reåpne landet og få tilbake normalsituasjonen. Takk til alle de som nå på ulike vis bidrar til at vi kommer oss gjennom, både som enkeltmennesker, som store og små lokalsamfunn og som nasjon. Det er i fellesskap vi klarer å løse kriser – det er sosialdemokratiets grunnleggende holdning og vår styrke.

Stein Erik LauvåsFylkespartileder ØAp