Kommuneøkonomien sikres!

Leder ØAP

Arbeiderpartiet har hatt klare målsetninger i forhandlingene med de andre partiene for kommune økonomien. Kommunene har hatt og kommer til å ha store ekstrakostnader i forbindelse med denne pandemien. Arbeiderpartiet er klare på at disse kostnadene må dekkes av staten.

Derfor er det riktig og viktig at et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at:

•         Kommuner, helsevesen og NAV skal sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven

•         Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for urimelige virkninger av tapt skatteinntekt, bortfall av inntekter og økte utgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og den endrede økonomiske situasjonen.

•         Staten overfor kommunene skal bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift.

•         Det skal legges til rette for at fylkeskommunene kan nyttiggjøre seg av bedriftsintern opplæring og sørge for at de raskest mulig kommer arbeidstakerene til gode.

Stein Erik Lauvås
Stortingsrepresentant og leder av Østfold Ap