Klimasatsende Østfold

I sommer sendte Østfold fylkeskommune og Klima Østfold søknader til den nye støtteordningen rettet mot klimatiltak i kommuner og fylker: Klimasats. Det er med stor begeistring vi kan fortelle at Østfold kommer godt ut, og får stor uttelling på våre søknader.

Bygg i tre

Mobilitetsstrategi miljøvennlige reiser i Østfold Østfold fylkeskommune skal være ledende i Østfold på bruk av miljøvennlige transportformer for arbeidsreiser og tjenestereiser. Målene er at andelen bilbaserte arbeidsreiser skal være maksimalt 60%, antall tjenestereiser skal reduseres med 10% og antall tjenestereiser med bil skal reduseres med 25%. Prosjektmidlene skal gå til tilrettelegging for økt bruk av kollektivløsninger, sykkel, gange og samkjøring. Test av fossilfrie kjøretøy og maskinerTransport utgjør en svært stor del av utslippene i Norge. For flere av fylkene og kommunene rundt Oslofjorden kan det utgjøre opp mot halvparten av utslippene. Prosjektet skal lease fossilfrie kjøretøy fra elvarebilklasse til tyngre kjøretøy, basert på kommunenes behov. De kommunale etatene vil få teste ønskede kjøretøy i en viss periode. Hensikten er å øke kunnskapsnivået om fossilfrie alternativer, og således redusere barrierene for å velge slike alternativer i senere innkjøp. Innvilget støtte: kr. 750 000 Merkostnader til prosjektering av massivtre-byggKommunene Hobøl, Halden og Rakkestad er alle i tidligfaseplanleggingen av seks kommunale bygg: Idrettshall, skoler, omsorgsboliger og demenssenter. Disse er i riktig stadium ut fra et mål om å påvirke prosjektene til å realiseres som massivtre. Tradisjonelt ville disse byggene blitt oppført i stål og betong, men med bakgrunn i kommunenes ønske om å bidra til reduserte klimagassutslipp, vil vi se på mulighetene for å erstatte miljøbelastende materialer med massivtre. Det er søkt støtte om merkostnader forbundet med forprosjekt og detaljprosjektering av massivtrebygg. Erfaringene vil spres gjennom kommunesamarbeidet Klima Østfold og ved at arkitekter, rådgivere og entreprenører får erfaring fra massivtreprosjekter. Vår egen ordfører i Rakkestad Ellen Solbrække har vært sentral i arbeidet: «Bygg i tre».Innvilget støtte: Kr 3 750 000 Klimasmart landbruk i Østfold Landbruk er en viktig næring i Østfold, derfor har Østfoldkommunene fokus på tiltak her i sitt klima- og energiarbeid. I løpet av 2016 og i 2017 ønsker vi å gjennomføre følgende tiltak: 1. Kursing i energieffektiv bruk av anleggsmaskiner 2. Framtidens landbruk er Klimasmart: Kursopplegg for agronomelever og motivasjonsdag for lærere ved landbruksskolene 3. Dreneringsaktiviteter. I Østfold er det stort behov for drenering. Prosjektet vil øke grøfteaktiviteten. Innvilget støtte: Kr. 1 075 000 Det er med stor glede og optimisme vi nå kan bekrefte at søknadene fra fylkeskommunen og Klima Østfold-samarbeidet har gitt oss disse midlene. Dette vil gjøre oss og Østfoldkommunene bedre i stand til å gjennomføre klimatiltak og nå målene for et mer fremtidsrettet Østfold. Dette gir oss større muligheter til å tilrettelegge slik at det blir enklere for innbyggere og næringsdrivende i Østfold å gjøre miljøvennlige valg, noe som vil være helt nødvendig for et bærekraftig samfunn i fremtiden.Vi gleder oss til fortsettelsen.

Østfold Arbeiderpartis samferdselskomitemedlemmer i Østfold Fylkeskommune: Cecilie Agnalt, Ole Hagen, Mona Vauger, Aase Furali og Trygve Westgård