Kjære landsmøte, dirigenter

Jeg kommer fra Moss i Østfold. En typisk industrikommune som står midt i en transformasjon.

ordfører

 Vi har utfordringer, men også mange muligheter. Moss er mangfoldig på mange måter, vi er stolte av byen vår og vi har trua på framtida. 

Men på lik linje med andre østfoldbyer har Moss utfordringer innen sosial ulikhet i helse, høyt frafall i vgs, høy andel barnefamilier med vedvarende lav inntekt, høy andel uføretrygdede og mange unge melder om psykisk uhelse.

Det er krevende utfordringer vi har og ekstra vanskelig blir det også når Moss er en lavinntektskommune. 

Med dagens regjering opplever jeg at forskjellene i kommune-Norge øker. Vi må ofte prioritere hardt og brutalt ut i fra økonomi og hva vi makter innenfor vårt handlingsrom og ikke ut i fra hva våre innbyggere trenger. Ja, vi har fått prosjektmidler til gode og virkningsfulle tiltak.

 Men igjen blir vi ,særlig lavinntekstskommuner, tvunget til å avslutte gode tiltak fordi vi ikke makter å viderføre dette på egen hånd.  

Vi har valgt å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp, men dette koster mye for en kommune som Moss. Tilbakemeldingene fra våre innbyggere er at dette utgjør en faktisk forskjell…jeg har selv møtt en familie som at dette gjorde hverdagen litt lettere. Dette er selvfølgelig ikke nok i seg selv. Men i arbeidet mot sosiale ulikheter og utenforskap er det flere tiltak som må på plass.

Rask psykisk helsehjelp var også et prosjektbasert tiltak som ble iverksatt. Så var det slutt på overføringene. Prosjektet ble foreslått nedlagt. Vi la det inn i budsjettet fordi vi så at dette var godt forebyggende arbeid i vår kommune.

Poenger mitt er at lavinntekstkommuner med store utfordringer innen helse (både fysisk og psykisk), inntekt, arbeidsløshet og frafall er nå inne i en ond spiral som det er vanskelig og komme seg ut av.

Regjeringens politikk skaper ulikheter og vi opplever dette som et  økende problem. 

Gode liv skapes der vi lever og bor. Norge trenger Arbeiderpartiet – vi vil ha et samfunn som utjevner forskjeller, som møter folk der de er og som bygger på gjensidig tillit, solidaritet og felleskapsløsninger. Dette gir oss framtidshåp.