Oslofjorden

Ja, vi elsker Oslofjorden!

av: Shakeel Rehman, stortingskandidat for Østfold Ap

Oslofjorden er Norges mest urbane og folketette kystlinje med svært populære natur- og friluftsområder. Området har umiddelbar nærhet til en stor befolkning, mange byer og landets hovedstad. Fjorden er en allmenning og viktig for folkehelsen.

Etter hvert som rekreasjons- og naturopplevelser blir viktigere og viktigere, vil Oslofjorden med dens mange kvaliteter få en enda større strategisk betydning i årene som kommer. Miljødirektoratet beregnet i 2020 den samfunnsøkonomiske verdien av Oslofjord til ca. 30 mrd. pr. år. Av dette er over 20 mrd. knyttet til friluftsliv og opplevelse av natur.

Denne utviklingen gjenspeiles blant annet ved at Ytre Oslofjord har fått landets to første marine nasjonalparker. Dette har slått godt an i befolkningen og er en indikasjon på en ny tid. Oslofjorden vil få økende betydning for befolkningen på Østlandet i årene som kommer. Med en slik utvikling vil det være viktig å hegne om de de verdiene som området representerer.

Shakeel

Shakeel Rehman, stortingskandidat for Østfold Ap

De senere år har den økologiske tilstanden i Oslofjorden blitt sterkt svekket av forurensninger og overfiske og mange fiskeslag er i ferd med å bli borte. Årsaken er en negativ miljøpåvirkning, særlig gjennom tilførsler av næringssalter og jordpartikler fra kommunal kloakk og landbruk. Kildene er i stor grad lokale. Algevekst og jordpartikler gir svekket lystilgang i vannmassene og tilslamming av havbunnen. Viktige leveområder for torsken er svekket, for eksempel tareskogene og ålegrasengene. Forringelsen av miljøet har gjort flere fiskeslag mer sårbare for høy beskatning. En bærekraftig beskatning av fiskeressursene og bedring av miljøtilstanden vil være viktige elementer i den videre forvaltningen av fjordområdet.

Arbeiderpartiet skal prioritere en ren og artsrik Oslofjord. Oslofjorden skal være en rik og variert rekreasjonskilde for alle. Vi vil legge til rette for at sentrale samfunnsaktører innenfor politikk, forvaltning og næringsliv går sammen for å bevare Oslofjorden.

Derfor må tilgjengeligheten til strandsonen styrkes for allmennheten. Naturmiljøet må restaureres, forurensninger må reduseres og det må på plass en lokal og bærekraftig forvaltning som sikrer fiskeriressursene i Oslofjorden. Staten og kommunene må samarbeide og det må settes av tilstrekkelig med ressurser for sikring av nye friluftsområder og reduksjon av forurensninger fra landbruket og kommunale avløp.