Inntektssystemet og kommunereformen

Kommunene er den viktigste grunnsteinen i velferdsstaten. Gjennom inntektssystemet for kommunene sørger staten for å utjevne store forskjeller i levekår og inntekter. Regjeringen har foreslått omfattende endringer i inntektssystemet som svekker økonomien til et svært stort antall kommuner over hele landet. Hensikten er å presse kommunene til kommunesammenslåing. Arbeiderpartiet avviser denne framgangsmåten. For å sikre et likeverdig velferdstilbud må inntektsutjevningen mellom kommunene økes.

original_1478640699_8642812

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.

Østfold Arbeiderparti peker på at Høyre-FrP regjeringen påtvinger kommunen unødvendig byråkrati gjennom dagens finansiering av rustjenesten. Tilskuddsordninger som bygger på prosjektsøknader skaper ikke stabilitet i arbeidet, og nødvendig forutsigbarhet i tjenesten.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre god velferd til alle. Vi mener det er et grunnleggende prinsipp at offentlige ressurser skal komme befolkningen til gode. Derfor mener vi at velferdstjenester i hovedsak skal drives av det offentlige, som har kvalitet som hovedmål, ikke profitt.

Østfold Arbeiderparti forventer derfor at:

* Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

* Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.

* Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

* For å sikre et likeverdig velferdstilbud i alle kommuner må inntektsutjevningen økes.

* For å sikre fellesskapsløsninger, trygghet og kvalitet må kommunenes økonomiske rammevilkår være forutsigbare og ikke skape unødvendig byråkrati.

* Sentrale velferdstjenester innen blant annet helse og utdanning ikke legges ut på anbud.