INNSTRAMMINGER PÅ ASYL

Stortingsflertallet har vedtatt betydlige innstramminger på asylregelverket for å unngå en situasjon som den vi så sist høst.

original_1478639054_4245448

For Arbeiderpartiet er det tre viktige hovedstolper som er avgjørende.

Sikre kontroll med grensene og med asylankomstene til Norge

En god integreringspolitikk – de som får opphold og skal bli i landet må få god oppfølging, komme i gang med sine liv og bli bidragsytere.

Vi skal sikre at Norge overholder folkeretten og ivaretar rettsikkerheten.

Innstrammingene er nødvendige for at vi skal kunne gi beskyttelse og oppfølging til de flyktningene som fyller vilkårene i en situasjon hvor mange av de som søker asyl ikke har rett til beskyttelse.

Arbeiderpartiet vil ikke støtte tiltak som hindrer en god og nødvendig integrering eller som har liten effekt på tilstrømmingen.

Arbeiderpartiet mener det er behov for en tydelig og klar asylpolitikk og mener det beste er en bred enighet om innvandrings og asylpolitikken slik at Norges asyl og flyktningpolitikk er konsekvent og kan stå seg over tid.

At Fremskrittspartiet som et fløyparti, ikke ønsker å inngå et forlik i denne saken er ikke overraskende. Det har aldri vært slik at det er fløypartiene som har levert løsningene som får flertall i asyl og innvandringspolitikken.

Stein Erik Lauvås