Industrifylket

Østfold har noen naturgitte konkurransefortrinn, vi er ikke villig til å ofre dem på markedsliberalismens og næringsnøytralitetens alter. Vi er klar for å kjempe for en levedyktig treforedlingsindustri i Østfold også i fremtiden.

kandidatene

Skal industrien vår lykkes, er den avhengig av konkurransedyktige rammevilkår, likeverdige konkurranseforhold – og en regjering som bidrar med virkemiddelapparatet sitt for at industrien faktisk kan lykkes.

Ved Saugbrugs har vi i den nære historien eksempel på hvor viktig det var at regjeringen førte en aktiv industripolitikk som sikret arbeidsplasser og kompetanse i en tid der bedriften investerte for framtiden. Dette skjedde i en tid hvor Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakta.

I dagens situasjon har ikke den sittende regjering vist vilje til å iverksette tiltak, noe som gir Saugbrugs et handicap i møte med sine konkurrenter. Det er i denne sammenheng nok å nevne CO2 kompensasjon, askeproblematikken og manglende dimensjonering av veinettet – samlet gir dette Saugbrugs økte kostnader i størrelsesorden 55 millioner i året, målt i forhold til konkurrentene. Slik kan vi ikke ha det.

Østfold har en lang og stolt industritradisjon, hvor treforedlingsindustrien har vært en stor og viktig aktør. Dette har vært og er et industrieventyr som har bidratt til arbeidsplasser, lokal kompetanseutvikling, innovasjon og knoppskyting.

Samspillet mellom skogeiere og industrien har vært et viktig bidrag til at treforedlingsindustrien har jobbet langsiktig. Akkurat som en skogeier forvalter skogen med tanke på neste generasjon, har treforedlingsindustrien i fylket hatt perspektiver som strekker seg lenger enn kommende årsoppgjør eller neste kvartalstall.

I en tid hvor fornybare ressurser og det grønne skiftet løftes frem, står treforedlingsindustrien etter vårt syn overfor en ny gullalder. Både ved Saugbrugs og ved Borregaard pågår det spennende forsknings og utviklingsprosjekter, hvor fiber fra trevirke kan brukes på langt flere områder enn til å lage papir.

Og for de som måtte lure på hva vi skal leve av etter at oljen tar slutt, vil vi minne om at den industrielle kompetansen som er utviklet gjennom mange år ved disse bedriftene – vil med en aktiv industripolitikk gi oss gode muligheter til å lykkes også i fremtiden.

Når Arbeiderpartiet har regjeringsmakt gir god dialog, et velfungerende trepartssamarbeid og et velutviklet virkemiddelapparat oss mulighet til å bistå industrien i omstillingsprosesser. Det er en praksis vi selvsagt vil fortsette med. Ingen trenger å være i tvil om at kommer vi til regjeringsmakt igjen, vil rammevilkårene for industrien være noe av det første en Arbeiderpartiregjering vil gripe fatt i.

Stein Erik Lauvås Elise Bjørnebekk-Waagen

Svein Roald Hansen Siv Henriette Jacobsen

Arve Sigmundstad

Stortingskandidater

Østfold Arbeiderparti