Ikke rør abortloven!

Høyre og Erna har åpnet døren for å bruke kvinnekroppen som et forhandlingskort i regjeringsforhandlinger med KrF. Ulike formuleringer og mulige endringer har blitt løftet frem i media. Arbeiderpartiet står ved dagens abortlov og ønsker ikke en endring.

EBW

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen mener at å legge abortloven på forhandlingsbordet er uverdig.

Et samfunn med plass til alle Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med plass til alle. I debatten om endringer i abortloven har det kommet frem flere stemmer som understreker hvor viktig det er at vi som fellesskap stiller opp for familier med barn som har ekstra behov.Sammen med KrF fikk vi flertall for å utvide retten til pleiepengeordningen og regjeringen har lovet å komme med et lovforslag denne høsten. Også i årets budsjettforslag kuttet regjeringen i midlene kommunene får for å legge til rette for særlig ressurskrevende brukere. Dette svekker kommunens mulighet til å levere god omsorg og tjenester med høy kvalitet. Flere organisasjoner har gjentatte ganger påpekt at tilgangen til BPA varierer avhengig av hvilken kommune man bor i.

Et samfunn med plass til alle må også prioritere penger til gode tjenester slik at ikke foreldre blir stående alene, og får den nødvendige hjelp og støtte i hverdagen.

Dagens lov §2C Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;

I dag er lovteksten er nøytralt utformet. Det er Erna Solberg og Bent Høie som har gjort §2C til downs-paragrafen. Bruken av uttrykket stammer nesten utelukkende fra de siste ukene. Denne nøytrale paragrafen favner mange ulike alvorlige sykdommer og tilstander.  Organisasjonen Menneskeverd har beklaget at de omtalte § 2C som «Downs-paragrafen». På spørsmål fra Arbeiderpartiet i spørretimen har Erna blitt spurt om hun mener at en slik merkelapp brukt om en nøytral paragraf som favner en mengde sykdommer, øker eller minker stigmatiseringen av personer med Downs syndrom. Erna valgte å ikke være like tydelig i sin beklagelse som organisasjonen Menneskeverd. Antallet barn som fødes med Downs syndrom har vært stabilt de siste 15 årene.

«Ikke levedyktig» Det har gjennom media blitt lansert nye lovformuleringer for å imøtekomme KrF, et eksempel er å ta i bruk formuleringen ««Ikke levedyktig», fremfor dagens paragraf 2c. Dette reiser en rekke spørsmål. Hva er levedyktig og hvem skal avgjøre dette? Er et foster levedyktig når det kan leve noen dager eller uker med intensivbehandling? Å endre § 2C til kun å gjelde foster som «ikke er levedyktig» vil være en betydelig innskrenkning av kvinners rett til abort.

«Kvinnens situasjon» Et annet argument som har blitt fremholdt i debatten er at det skal legges mer vekt på «kvinnens situasjon». Abortloven slik den er utformet i dag er nøytral og bygger på objektivt kriterium. Hvis loven endres til å legge mer vekt på kvinnens situasjon åpner dette for en skjønnsbasert vurdering. Det etterlater kvinner til å stå i nemnder å forklare hvorfor akkurat de er i en vanskelig livssituasjon. Jeg tror ikke noen ønsker å måtte brette ut livssituasjonen og argumentere for hvorfor mann er uegnet til å ivareta barnet, dette er dessverre konsekvensen hvis de objektive kriteriene fjernes.

«Ingen innskrenkning av kvinners rettigheter»

«Jeg har sagt vi kan snakke om å fjerne det diskriminerende elementet i loven hvis vi samtidig styrker vektleggingen av kvinnens situasjon. En eventuell endring må gjøres uten å svekke kvinnens rettigheter, men fjerne det som oppleves som diskriminerende» Erna på Facebook, 6.11.2018.

Når Erna blir konfrontert med forslagene til endringer som har vært oppe til debatt i media er kommentaren at endringer i abortloven ikke skal føre til en innskrenkning av kvinners rettigheter. Det er vanskelig å se at en endring ikke skal få en reell konsekvens. Bakgrunnen for at KrF har løftet saken er at partiet ønsker en endring. Kreative løsninger for å samle KrF rundt kongens bord vil få konsekvenser for kvinner i en sårbar situasjon.

KrF og regjeringen har blitt enige om et budsjettforlik for 2019, og regjeringssonderinger er rett rundt hjørnet. Å legge abortloven på forhandlingsbordet er uverdig, la oss håpe at forslagene vi har blitt presentert så langt i debatten bli lagt nederst i skuffen på statsministerens kontor, - for godt.

Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant, Arbeiderpartiet