Hvorfor stemmer jeg på Arbeiderpartiet?

av: Rune Fredriksen, stortingskandidat for Østfold Ap

Et spørsmål som jeg sjelden får – men som det kanskje kan være interessant for flere å få vite svaret på – er hvorfor JEG stemmer på Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet.

Frihet handler for meg om et trygt og organisert arbeidsliv og rett til velferdsgoder som utdanning, helsetjenester og pensjon for alle. Store økonomiske forskjeller og urettferdighet gir ufrihet. Ingen skal bli forfulgt for sine meninger eller diskriminert. Alle skal kunne leve i frihet, uavhengig av hvem de er og hvor de bor.

Likhet handler ikke om at mennesker skal være like, men at alle har samme verdi. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnsliv og være en del av fellesskapet. Det er et mål at de sosiale og økonomiske forskjellene i samfunnet er minst mulig. Makt og muligheter skal fordeles rettferdig.

Solidaritet handler om å ta vare på hverandre. Ingen skal falle utenfor, ingen skal bli hengende etter, det er et felles ansvar. Solidaritet skaper fred, bekjemper fattigdom og må til for å sikre klodens overlevelse.

R

Rune Fredriksen, stortingskandidat for Østfold Ap

Hva vil det si å kjempe for frihet, likhet og solidaritet i vår tid?

Arbeid til alle er jobb nr. 1 pleier vi å si i Arbeiderpartiet. Trygge jobber og en lønn det går an å leve av, er viktig for den enkeltes frihet og for fellesskapet. I Norge lever vi av hverandres arbeid.

Folkestyret må regulere og styre markedet. Markedskreftene tar ikke hensyn til de viktigste verdiene i et godt samfunn for alle. Arbeiderpartiet ønsker en styrt blandingsøkonomi der arbeid vedsettes og markedet er regulert, der fellesskapet til naturresursene tilhører fellesskapet og der det er en maktbalanse mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Universelle velferdsordninger skaper trygghet. De gir folk frihet til å klare seg selv og nødvendig hjelp til de som trenger det. Velferdsstaten er en kontrakt der vi alle bidrar etter evne og får etter behov. Velferdsstatens ordninger skal være universelle og omfatte alle, uavhengig av bakgrunn eller bosted.

Arbeiderpartiet vil styrke fagforeningene og de tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet. Fagorganisering, landsomfattende tariffavtaler og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv.

Natur og klima må være en ramme rundt all politikk. Produksjon av varer og tjenester må skje på en måte som er mer rettferdig og bærekraftig – og alle skal få muligheten til å ta klimavennlige valg.

Norge er et land som er rikt på naturressurser. Disse ressursene tilhører folket og fellesskapet – og verdiskapingen må komme alle til gode. Forvaltningen av fellesskapets ressurser må være underlagt folkevalgt styring. Naturen skal være for alle.

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn der by og land går hand i hand. Vi har tro på at sterke byer er bra for bygdene og at sterke bygdesamfunn er bra for byene. Et samfunn med arbeid, bosetting og et godt velferdstilbud over hele landet er grunnlaget for et sterkt fellesskap og vår felles identitet.

Samfunnet skal være trygt og gi muligheter for alle, uavhengig av kjønn, hudfarge, tro, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi vil aldri godta diskriminering, hets og trusler mot enkeltmennesker eller grupper.

Vi mener at Norge skal bidra til sterke internasjonale organisasjoner og en verdensorden basert på folkeretten og menneskerettigheter. Norge har et ansvar for å ta imot mennesker på flukt som har rett til vår beskyttelse og vår hjelp. Vår solidaritet stopper ikke ved egen landegrense.

Så finnes det mange, mange andre saker som Arbeiderpartiet som parti mener noe om. Jeg er enig i mye av det, men ikke alt. Sånn er det med alle mennesker og alle partier, man er sannsynligvis ikke enig i alt.

Men, jeg er enig i de grunnleggende verdiene – og derfor stemmer jeg på Arbeiderpartiet.