Hvordan går det med "oss i Østfold"?

Rapporten ‘Oss i Østfold’ er en ny, revidert utgave av den regionale helseoversikten som ble publisert av Østfoldhelsa før jul 2016. Rapporten bekrefter at vi fremdeles har mange utfordringer i fylket vårt.

Barn leker

Utdanningsnivået er lavt sammenlignet med de fleste andre fylkene, og vi har generelt lav sysselsetting. Dette skyldes blant annet at mange har problemer med å finne seg en passende jobb, at en del sliter med ulike helseproblemer og er sykemeldte eller uføre.

De lokale helseoversiktene har blitt presentert i fylkestinget og i flere av fylkets kommunestyrer i den siste tiden og det har skapt mange gode og viktige debatter om helsetilstanden i befolkningen i Østfold. Helse i denne sammenhengen er vidt definert og omfatter derfor mye mer enn sykdom eller fravær av sykdom.

Folkehelsearbeidet handler om samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsa. Det som i størst grad påvirker folkehelsen er oppvekst, bomiljø, utdanning, inntekt, arbeid og livsstilsvalg. Den regionale helseoversikten skal ligge til grunn for planlegging og valg av tiltak som skal iverksettes i fylket. Ett eksempel er arbeidet med ‘Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv’.

Mer fysisk aktivitet for flest mulig er målet med planen, og da inkluderes, i tillegg til idrettsaktivitet og mosjon, den aktiviteten vi driver med i hverdagen, til og fra skole og jobb, i fritiden og ute i friluft.

Til tross for at Østfold kommer dårlig ut på mange av indikatorene i rapporten, så finnes det også mange lyspunkter i rapporten. De unge trives generelt godt på skolen i Østfold, noe som gjelder for elevene både i grunnskolen og i videregående skole. Folk flest oppgir at de syns de har en god helse. Tannhelsen er god og drikkevannskvaliteten er god. Vi ser at andelen som spiser frukt og grønt daglig har gått opp og er nå på linje med landssnittet. Og ikke minst ser vi at Østfold er et attraktivt fylke å flytte til.

For å snu den negative trenden vi ser i helsestatistikken for Østfold må det satses på forebygging og tidlig innsats. Utdanning er en viktig faktor som henger sammen med en rekke helsemål. Og utdanning er noe som vi kan gjøre noe med. Den sosiale arven, som ofte trekkes frem når man diskuterer folkehelse og sosial ulikhet, er faktisk mulig å bryte. Det er, og skal være, et mål at alle fullfører videregående skole, enten yrkesrettet eller studieforberedende.

For å få til dette er det viktig å fortsette det gode arbeidet med å forebygge frafall i videregående skole. Dette arbeidet må skje både i den videregående skolen, men også i barnehagen og grunnskolen hvor grunnlaget legges. ‘Helsefremmende skoler og barnehager’ er et eksempel på en satsing som tar utgangspunkt i helse som en forutsetning for læring. God fysisk form, bra mat, nok søvn og trivsel er alle viktige grunnlag for å fremme læring og gjennomføring av hele skoleløpet.

Utfordringene innen folkehelsefeltet er komplekse, så det er dessverre ingen enkle løsninger. Virkemidlene ligger ofte i en annen sektor enn der hvor man ser følgene eller resultatene. Det er derfor viktig å ha et ‘helse i alt’-perspektiv og jobbe godt tverrfaglig. For å løfte Østfold må vi stå sammen. Som innbyggerne må vi ta ansvar, både for oss selv og for de rundt oss. Samtidig må det settes krav til politiske ledere og administrasjon at man legger til rette for den beste utviklingen i Østfoldsamfunnet.

Inger-Christin Torp
styreleder i Østfoldhelsa