Hva vi ikke ser….

av: Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Vår regjering har fått enn ruskete start.   Strømprisene og en ny runde med kovid-tiltak har dominert nyhetene og opptatt oss alle. Det har skygget for alt det andre regjeringen har levert på, i tråd med hva som ble lovet før valget.

Svein Roald Hansen

Svein Roald Hansen

Dette er blant de tingene regjeringen har gjort på noen få uker:

 • Feriepenger til permitterte og arbeidsledige.
 • Barnetillegg til uføre.
 • Brillestøtte til barn.
 • Økt bostøtte og økt innslagspunkt, dvs. 50.000 flere personer får.
 • Folk med rett på bostøtte får 1500kr + 125kr ekstra pr person i strømstøtte, i tillegg til den ordinære kompensasjonen som kommer på strømregningen til alle.
 • Alle med strømpris over 70 øre får dekket 55 % av overstigende pris i desember og 80% i januar, februar og mars.
 • Halvering av el-avgiften i vinter.
 • Pensjonsinnskudd fra første krone til alle, gir økt pensjon, særlig viktig ved lave inntekter.
 • Avkorting av uføretrygd v/inntekt på inntil 0,4G fjernes.
 • AAP-ordningen endres slik at ingen kastes ut før de er ferdig avklart fra Nav, ny AAP-ordning utredes.
 • Økte pendlerfradrag og nedsettende av egenandelstaket på sjølmeldinga til 14.000kr. (Før 23.900kr) dvs at mange flere får reisefradrag for reise til/fra jobb. Fradraget økes også til 1,65kr pr km etter egenandelstaket.
 • Økt fradrag på fagforeningskontingent, fra 3850 til nå 5.800kr. Første skritt mot en dobling. Det blir billigere å være organisert.
 • Lavere makspris i barnehage fra høsten, 3 050 per måned fra 1.august.
 •  Gratis kjernetid på SFO for 1.klasse.
 • Lavere øking av drivstoffprisene enn med Solbergregjeringen, og økt pris kompenseres med lavere veibruks- og trafikkforsikringsavgift. I forhold til Solbergregjeringens drivstoffpriser øker diesel 0,31kr mindre og bensin 0,28kr mindre nå med Støre-regjeringen.
 • Oppstart på tannhelsereform med halv pris for alle som er 21 og 22 år, og gradvis utvidelse videre.
 • Reduserte fergebilletter.
 • NAV styrkes slik at det blir bedre oppfølging av folk.
 • Økt inntekt til sykehusene.
 • Økt overføring til kommunene.
 • Full momskompensasjon til frivillighet og idrett/kultur.
 • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fjernes.
 • Regjeringen stopper konkurranseutsetting av jernbane.
 • Høyere skatt på høy formue/høy inntekt, lavere skatt til lavere inntekter.
 • Karensåret etter tre år på AAP, som Solbergregjeringen innførte i 2018, fjernes. Syke folk har i fire år blitt fratatt all inntekt i et helt år og blitt tvunget til å selge hus og alle eiendeler, før de har blitt tvunget på sosialstønad.