Hva betyr «nærpoliti»?

Politireformen er nå i ferd med å bli satt ut i livet. Størst uro er det der hvor politimesterne foreslår å legge ned lensmannskontoret. Der hvor det skjer, er det viktig å minne om hva slags prosess som skal ligge bak endringene. Justisministeren og politidirektøren må kunne fortelle innbyggerne hva de får og hva et «nærpoliti» vil bety i praksis for deres lokalsamfunn. De må kunne fortelle folk hva de får i stedet for, der lensmannskontoret legges ned.

Politiet - logo på ryggen

Folk og lokalsamfunn skal ha reell innflytelse over sluttresultatet – over nærpolitiet de skal få. Vi tar bekymringsmeldingene på alvor. Derfor vil vi oppfordre kommuner som ikke er fornøyde, til å klage. Berørte kommuner har anledning til å klage på Politidirektoratets beslutninger om ny tjenestestedsstruktur, med frist 10. mars.

Arbeiderpartiet står også bak beslutningen om politireformen. Vi valgte å gå inn for å påvirke, istedenfor å stille oss på sidelinjen. Det vi blant annet bidro til, var at det skulle sikres en god prosess og sikre lokal forankring rundt de endringene som skal skje. Dette betyr ikke at Arbeiderpartiet er godt fornøyd ved alle sider ved reformen, men vi bidro til at den ble bedre. Kommunene skal på forhånd få vite hva slags politi de som et resultat av endringene.

De skal være en del av styringsgruppene som gjennomfører endringene. Hvis det viser seg at kommunene ikke har vært involvert på en skikkelig måte, så skal de få medhold i klagen til justisdepartementet. Det er ganske sterke plikter som påhviler Politidirektoratet nå.

Løftene kommunene får på forhånd av sin politimester, om hva slags politikraft de skal få, skal være så tydelige, at hvis det i ettertid viser seg at løftene ikke er innfridd – så er det politimesterens plikt å disponere ressursene på en måte som sørge for at målene blir innfridd. Det er regjeringens ansvar at prosessene lokalt nå gjennomføres på en skikkelig måte.

Politireformen skal frigjøre mer politikraft. Det er regjeringens ansvar at reformen reelt sett gir mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. FrP/H har gjort reformen til en sparereform. Det er Arbeiderpartiet uenig i. De har tatt ut store innsparinger i forbindelse med politireformen. Dette er helt uforståelig. Politiet trenger flere ressurser og økte frie driftsmidler for å kunne levere løfte om mer tilgjengelig og tilstedeværende politi.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet