Markering for Ukraina!

av: Cecilie Agnalt

I dag er det markering med og for det Ukrainske folk flere steder i landet. La oss sammen tilby et godt land og bo og leve i, og et sterkt og raust felleskap.

Det er et år siden Russland angrep Ukraina. En generasjon Ukrainske barn og unge er på flukt. Et år med lidelse for en hel nasjon. Unicef anslår at krigen i Ukraina hittil har påvirket skolegang for fem millioner barn

Flykningsituasjonen i Norge i sin helhet viser at 234 norske kommuner har sagt ja til å ta imot til sammen 22 390 flyktninger i år. Det utgjør over 90 prosent av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har spurt Norske kommuner om.

For 2023 er kommunene blitt anmodet om å bosette totalt 35 000 flyktninger. Det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet.

· Blant flyktninger økte andelen sysselsatte med 4,1 prosentpoeng fra 2020

· Utdanningsnivået har stor betydning for sysselsettingen. De med bare grunnskole har desidert lavest sysselsetting, både blant flyktninger og i hele befolkningen. Flyktninger med videregående, og med høyere utdanning tatt i Norge, har derimot en sysselsetting omtrent som hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Flyktninger med fullført videregående utdanning har generelt høyere sysselsetting enn dem med bare grunnskole i hele befolkningen.

· 63,2 prosent av flyktningene som var i jobb hadde heltidsarbeid i 2021 mot 75 prosent blant lønnstakere totalt. Den lavere heltidsandelen blant flyktninger henger blant annet sammen med at de er overrepresentert i typiske deltidsyrker som salgs- og serviceyrker samt gruppen renholdere, hjelpearbeidere mv.

I store deler av landet er det et behov for økt arbeidskraft og mange av flyktningene kan bidra til sysselsetting og verdiskapning i hele landet. Det må vi som kommuner bidra til og tilrettelegge for.

Der barn og unge familier skal integreres er det viktig med godt tverrfaglig integreringsarbeid.

La oss sammen investere det vi kan i felleskap, og fremtidsoptimisme!

Oppveksten til disse barna er helt annerledes enn den skulle vært.

Barn har behov for lek, læring og de unge og voksne har behov for jobbtrening, og ta del i vårt felleskap.

Barn blir frarøvet en trygg barndom, og det er viktig at de får mulighet til og bearbeide sine traumer.

Da trenger de trygge omgivelser, trygge voksne som tåler og romme det vonde sammen med dem.

Arbeiderpartiet jobber for:

  • Flere lokale arbeidsplasser som en av de viktigste integreringstiltakene.
  • Kommunene må få ressurser til å satse på arbeidstiltak.
  • Ha en integreringspolitikk som gir raskeste vei til jobb.
  • Det må bli mer arbeidsretting, reell kompetanseheving og individuell tilpasning i introduksjonsprogrammet slik at flere kommer i jobb.
  • Gjøre det lettere å gjennomføre opplæring og kvalifisering av innvandrere i bedrifter.
  • Norskopplæringen må styrkes.
  • Nok ressurser til arbeidsmarkedstiltak.

I dag er det markering med og for det Ukrainske folk flere steder i landet. La oss sammen tilby et godt land og bo og leve i, og et sterkt og raust felleskap.


Cecilie Agnalt                                                                                      

Østfold arbeiderparti

Cecilie Agnalt

Cecilie Agnalt