Grenseløs kriminalitet

Grenseoverskridende kriminalitet er et økende problem.

Vi har fått noe signaler på at det kan være tilfellet. Spesielt er vi bekymret for regjeringens ambisjoner når det gjelder tog. I den eksisterende planen er det vedtatt at det skal bygges ut dobbeltsporet jernbane til Halden innen 2030. Nå får vi signaler om at det kun er indre Inter City som blir prioritert. I Østfold er dette opprinnelig bare til Seut nord for Fredrikstad. 

Å bygge ut hele InterCity til Lillehammer, Skien og Halden er det absolutt viktigste prosjektet for alle de åtte fylkene på Østlandet. Det bygger både byer og landsdeler sammen og er helt avgjørende for oss. Vi har stått sammen om dette prosjektet tidligere – og det vil vi også denne gang.    

Det har vært en viktig målsetting for Østfold-politikerne å få forlenget den indre InterCity-ringen til Hafslund i Sarpsborg, for å kunne samkjøre jernbaneutbyggingen med bypakken for
Nedre Glomma. Det er svært viktig å få felles planlegging og utbygging av dobbeltsporet og større veiprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg, som firefelts riksvei 110, ny fylkesvei 109 fra Råbekken til Sarpsborg og to nye bruer over Glomma. Vi har godt håp om å få strukket den indre InterCity-ringen til Hafslund og få sikret denne i nasjonal transportplan.

For Østfold er det svært viktig å få bygd dobbeltsporet videre til Halden og knytte byene tettere sammen, og gi pendlerne et langt bedre tilbud. Hvis vi skal få mer av godset over fra vei til jernbane må vi også få dobbeltspor til Halden og videre mot Sverige. Skal vi komme til Gøteborg og Europa, så må vi også gjennom Halden. Å skyve dette ut i det uvisse er svært lite fremtidsrettet.

Andre samferdselsprosjekter som er viktig for Arbeiderpartiet i Østfold er: 
•	Planfri påkobling av Østfoldbanens østre linje til den nye Follobanen sør for Ski stasjon.
•	Riksvei 19 i tunnel gjennom Moss
•	Ferdigstillelse av E18 gjennom Akershus 
•	Planlegging av bedre tverrforbindelser for vei gjennom Østfold (111/22 men også 120)
•	Handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø gjennom blant annet en utbedring av farleden til Borg havn som bundet prosjekt og gjennomføringen av nye Moss havn.


Siv H. Jacobsen
Kandidat til Stortingsvalget Ap
Gruppeleder for Ap i Fylkestinget

Under budsjettdebatten for justissektoren på Stortinget følte jeg behov for å uttrykke en sterk bekymring fra grensefylket Østfold. Grenseoverskridende kriminalitet er et økende problem. Mennesker, narkotika, alkohol og sigaretter smugles over grensa daglig med stadig flere utspekulerte metoder.

Skal vi stoppe kriminalitet her i landet, må vi stoppe den der den kommer inn, nettopp på grensa. Det handler om komplisert og grenseoverskridende kriminalitet som krever dedikerte styrker, spesialisering, fagkompetanse – og lokalkunnskap. Nærpolitireformen har systematisk fjernet lensmennene i grensekommunene. Aremark har mistet sin lensmann, og lensmannen i Marker står nå for tur. Det er også spådd usikkerhet om lensmannskontoret i Aurskog-Høland.

Det er fristende å tro at når man gjør dette, ser man innbyggertallet i de gjeldende kommunene og ikke på funksjonen som en grenselensmann har. Dagens situasjon med hyppig behov for assistanse fra politiet tilsier økt behov for tilstedeværelse fra politiet, og ikke mindre. Tolletaten er svært bekymret og har uttrykt dette. Hvordan kan det ha seg at man svekker lensmannsfunksjonen langs grensa uten å ta inn over seg hvilken funksjon disse har? De står i førstelinjetjenesten mot innføring av kriminalitet til Norge. Uten fast bemanning på Ørje vil mye tid gå bort i kjøring og effektiviteten vil minske, og tryggheten står i fare dersom det skulle oppstå akutte hendelser.

Med nærpolitireformen blir grensepasseringene på Ørje, ved E18, og på Svinesund, E6, stående ubemannet. Dette er de to mest trafikkerte grenseovergangene mellom Norge og kontinentet både for person- og godstrafikk. Dette skjer altså i en tid da sikkerhet og beredskap skal styrkes i Norge. Da er det ekstra vanskelig å forstå at sikkerhet og beredskap langs grensa skal bli svekket på denne måten.

Siv Henriette Jacobsen

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Østfold