Frp tar knekken på kystkommunene

Opphevelse av byggeforbudet i strandsonen og fjerning av eiendomsskatt og boplikt kan bety slutten for Hvaler-samfunnet slik vi kjenner det, fastslår Knut Storberget (Ap), fastslår Knut Storberget som i dag besøker Hvaler.

Knut Storberget, Hvaler

Han er bekymret for det han kaller Frps ønske om å privatisere strandsonen.

– De ønsker å oppheve byggeforbudet, og det vil særlig ha to effekter. For det første vil det medføre en fortsatt prisstigning og økt press på lukrative eiendommer. For det andre, og mer alvorlig, vil det bety at de som ikke har eiendom i strandsonen får enda mindre tilgang til områder som burde være tilgjengelige for alle, sier Storberget, som avlegger Hvaler et besøk onsdag.

– Spøkelsessamfunn

Stortingsrepresentanten for Ap frykter at konsekvensen av Frps politikk blir kystkommuner som er rene spøkelsessamfunn om vinteren, og et eksklusivt hyttesamfunn som beslaglegger viktige fritidsområder om sommeren.

– Det vil bli flere steder som ligger brakk vinterstid fordi det raskt blir kun de ferierende som får tilgang på de flotte kystområdene, som for eksempel Hvaler tilbyr. Da blir det lite attraktivt for folk flest å bosette seg her. Dette gjelder også for innlandskommuner som omfattes av strandsoneloven, mener han.

Storberget peker også på at både eiendomsskatt og boplikt er viktig for at Hvaler og andre kystkommuner skal kunne tilby gode tjenester til både lokalbefolkningen og sommerturistene.

– Det vil jo først og fremst fjerne mye av inntektsgrunnlaget til kommunene. Vi vet at kommuner, som i store perioder av året har mange ferierende, får stadig større ansvar for velferdstilbud også til dem som ferierer. Da trenger man disse skatteinntektene for å kunne opprettholde gode nok tilbud.

Frykter økt press

Storberget mener Frp bommer på hva folk flest ønsker seg dersom de gjør alvor av å fjerne boplikt og eiendomsskatt og oppheve byggeforbudet i strandsonen.

– Jeg tror både lokalbefolkning og ferierende ønsker seg nettopp den miksen av fastboende og hyttegjester også i framtida. Da mener jeg man i større grad bør gi folk muligheten til å utøve friluftsliv i strandsonen, og ikke øke presset på allerede pressede områder, sier Storberget.

– Tvinger ingen

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge (Frp) avfeier raskt argumentet om at partiet hans ønsker å privatisere strandsonen.

– Dette er tøys og valgkampretorikk. Verken Fremskrittspartiet eller regjeringen ønsker å tvinge fram nedbygging av strandsonen. Det vi har sagt er at vi vil gi kommunene en mulighet til selv å se på hvor det lar seg gjøre å bygge – uten at det svekker tilgjengeligheten for allmennheten, sier Borge.

Han mener det er urealistisk at Hvaler vil bli ytterligere fortettet av hytter og fritidsboliger.

– Vi har en tverrpolitisk enighet om å verne strandsonen for utbygging av private eiendommer. Det eneste som er aktuelt her er å bygge ut næringsvirksomhet til turismeformål som vil være tilgjengelig for alle, sier Borge.

Delt om boplikt

Når det gjelder eiendomsskatt er Hvaler-ordføreren, som resten av partiet hans, klar på at den må bort. Men ikke over natta.

– Slik det er i dag er det et behov for eiendomsskatten, men jeg mener alle kommuner har en plikt til å se på hvordan vi kan effektivisere og få mer igjen for hver krone. Det må være et mål på sikt å fjerne eiendomsskatten. Det mener jeg vil være til det beste for alle, men det vil ta tid.

Borge deler ikke Storbergets bekymring for at Hvaler vil bli et spøkelsessamfunn dersom boplikten forsvinner, men mener likevel at den bør beholdes.

– Dette er en av sakene hvor jeg har sagt meg uenig med Frp sentralt. Det Storberget sier er en spissformulering, men det er ingen tvil om at boplikten er viktig for Hvaler og andre kystkommuner for å unngå at småbarnsfamilier blir skviset ut av kjøpesterke som presser opp boligprisene.

Han mener derfor at boplikten bør bestemmes lokalt.

– I andre deler av landet er det kanskje ikke behov for boplikt, og jeg mener for eksempel det er bedre om et mindre gårdsbruk som ikke er driveverdig overtas av noen som vil gjøre det om til fritidsbolig, enn at det forfaller, sier Borge.

http://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/mener-frp-tar-knekken-pa-kystkommunene-1.1010189