Flere må i arbeid

Vi kan glede oss over at det er blitt noen færre ledige de siste årene. Men vi må bekymre oss over at det er for få i arbeid og for mange som ikke kommer inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil ikke godta at vi anser det lave sysselsettingsnivået vi nå har som den nye normalen.

Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Når sysselsettingen er for lav selv etter flere år med økonomisk vekst, gjøres det for lite for å få utsatte grupper inn i arbeidslivet. Den høye pengebruken har i for stor grad gått inn i bransjer med høy grad av innleid arbeidskraft, korttidsopphold og arbeidsinnvandring. 

Vi trenger en langt mer målrettet politikk for å få utsatte grupper inn i arbeidsmarkedet. Alle ordene regjeringen bruker om inkluderingsdugnad, integreringsløft og gjøre noe for folk med «hull i CV’n» må følges opp med handling. 

Arbeiderpartiet vil ikke slå seg til ro med at det lave sysselsettingsnivået vi nå har, skal bli den nye normalen. Da vil utsatte grupper forbli utenfor arbeidsmarkedet og skyves over på en passiv trygdetilværelse. Det vil Arbeiderpartiet følge opp i sitt statsbudsjett for neste år. 

Et annet viktig området for Arbeiderpartiet er å bevare et samfunn med små forskjeller. Politikken som er ført under høyre-regjeringen går i motsatt retning. Forskjellene øker: 

De store skattelettene til grupper som ikke trenger det. 

Mens grupper som sliter, får det trangere. Kutt i bostøtte, kutt i barnetillegget for uføre, kutt i stipendordninger til studenter. Avkorting av dagpenger, avkorting på arbeidsavklaringspenger, avkorting på sluttvederlag. 

Det er mange og sterke krefter som trekker utviklingen i retning av større forskjeller. 

Disse kreftene må motvirkes med politikk for rettferdig fordeling. Formuesskatten reduserer forskjellene. Et omfordelende skatteopplegg reduserer forskjeller. Pensjons fra første kroner ville redusere forskjellene.

Dette er bare noen eksempler på områder hvor Arbeiderpartiet står på riktig side, for en politikk for rettferdig fordeling og mindre forskjeller. Høyre-partiene står på feil side om målet for utviklingen er å bevare et samfunn med små forskjeller og stor tillit. 

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet