Fellesskapet må stille opp

Korona-pandemien har avslørt svakheter i det norske primærhelsevesenet. Dette er mangler som regjeringen burde rettet opp i ved behandling av revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3.

EBW

Det har lenge vært kjent at fastlegeordningen er under press. Under pandemien har vi blitt klar over flere svakheter i vår felles helsetjeneste. Kommunene mangler midler til kriseberedskap, smittevern- og testutstyr, økt kapasitet ved legekontor, legevakt og omsorgstjenestene, ekstra innleie av personell og vikarer som følge av karantenebestemmelser, overtid på eksisterende bemanning, økt renhold og etablering av nye korttidsplasser for å kunne avlaste lokalt sykehus ved behov. Pandemien har påført kommunene våre store ekstrautgifter, denne regningen må staten være med å ta, slik at ikke vi får et dårligere tilbud.

Arbeiderpartiet mener vi må støtte korona-håndteringen hos de som står i førstelinjen i norske kommuner og sørge for at bekjempelse av viruset ikke fører til velferdskutt. I revidert nasjonalbudsjett, som ble behandlet i Stortinget forrige uke, foreslo Arbeiderpartiet å styrke kommuneøkonomien med 6 mrd. kroner utover regjeringens forslag. I tillegg fremmet Arbeiderpartiet forslag om at kommunesektoren skal kompenseres tapte skatteinntekter og merutgifter som er påløpt den enkelte kommune som følge av utbruddet av covid-19-viruset. Dessverre fikk ikke forsalget flertall.

Ekstra overføringer til kommunene er nødvendig for at innbyggere skal være trygge på at tilbudet lokalt ikke blir svekket som et resultat av pandemien.

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har vært tydelig på at kommunene har et betydelig større tap som følge av korona-pandemien, enn det de har fått kompensert gjennom krisepakker og revidert nasjonalbudsjett. Deres beregninger viser tapte inntekter og økte utgifter i 2020 på 18-27 milliarder kroner. 

Regjeringen har varslet at det vil settes ned en arbeidsgruppe for å analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren og vurdere hvordan kommunesektoren kan kompenseres for eventuelle ytterligere virkninger av virusutbruddet.

For å sikre helsetjenestene og vår felles velferd i kommunene håper jeg regjeringen lytter.

Elise Bjørnebekk-WaagenStortingsrepresentant, Arbeiderpartiet