Når man er syk og trenger hjelp

Det har den siste tiden vært stort fokus på krisen i fastlegeordningen. Svikt i rekruttering og fastleger som sier opp skaper mangelen på fastleger. Dette er alvorlig for vår tilgang til likeverdige helsetjenester. Fastlegen er porten inn i helsevesenet når vi er syke og trenger hjelp.

En helsearbeider sitter på telefonen. Foto: Øivind Haug

Fastlegeordningen

Kommuner rapporterer om ubesatte fastlegehjemler, en av tre fastleger er over 55 år, og en av tre kommuner melder at de er nødt til å bruke innleie og vikarbyrå.  På et møte i allmennlegeutvalg i Sarpsborg, hvor 44 av 48 fastleger deltok, svarte rundt 90 prosent av fastlegene at de trodde de kom til å si opp innen to år og i stedet finne seg noe annet å gjøre. Fastlegeordningen bidrar til å sikre alle lik tilgang til helsehjelp. Er du syk eller har utfordringer med helsa kontakter du fastlegen, har du kommet i en fase i livet hvor du trenger hjelp eller tjenester fra kommunen er ofte fastlegen en dør inn. Jeg er sikker på at mange føler det som meg, at fastlegen er uunnværlig. En trygghet og en telefon unna når vi er på vårt mest sårbare. Fastlegeordningen er på mange måter bærebjelken i den nære helsetjenesten.

Sakte men sikkert har det oppstått en situasjon hvor fastlegeordningen er i krise, og etter fire år med en blå regjering har det blitt gjort lite for å styrke og bevare ordningen.

En gruppe fastleger som også er NTNU-lektorer kaller seg for Trønderopprøret. Dette er leger som kjemper for bedre rammevilkår for fastlegeordningen. Trønderopprøret har gjennomført en undersøkelse om fastlegenes arbeidssituasjon, oppgaver og arbeidsbelastning. De har funnet at 6 av 10 fastleger har vurdert å slutte på grunn av arbeidspress.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en undersøkelse som skal kartlegge fastlegers tidsbruk. Denne undersøkelsen viser blant annet at fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uka. Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uka, mens 25 prosent arbeider mer enn 62 timer. Bare ti prosent av legene har totalarbeidstid på inntil 37, 5 timer i uka,

Stort arbeidspress og økonomisk usikkerhet gjør det lite attraktivt for nyutdannede leger å velge fastlegejobben.

Arbeiderpartiet tok initiativ til, og har drevet fram fastlegeordningen. Hovedgrunnen for fastlegereformen var at befolkningen skulle ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg, og at helsepersonell og det offentlige skulle ta ansvar for at pasienten får gode helsetjenester til rett tid. Når ordningen nå er under press krever det tiltak.

Arbeiderpartiet vil gjennomgå organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen. Vi mener at det må prioriteres en rekrutteringspakke til kommuner som sliter med å ansette leger og flere utdanningsstillinger.

En av grunnpilarene i vår velferdsstat er lik rett til og lik tilgang til helsehjelp. Når fastlegeordningen er under press bør det ringe en stor bjelle for helseministeren og regjeringen. Arbeiderpartiet er utålmodige og krever raske tiltak for å sikre din og min trygghet når vi trenger legehjelp.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant, Ap